M-mG-mP-xÛ-¾ô-2007¾ô¼-Íñ²-ºGôÅ-mh-Ez-ºwï¾-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ü


2008-02-22
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-2007 mP-¾-M-mG-mP-Íñ²-ºGôÅ-mh-hP-zÅï-¤ôG-ÅôGÅ-wô-¤ôºÛ-ºƒï¾-zºÛ-fôG-mÅ-ºGôÅ-Ez-ºIô-zºÛ-ºGôÅ-mh-Ez-ºwï¾-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-mG-GÛ-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛÅ-DôP-±ôºÛ-ºyÛm-GbôP-i-zºÛ-q¼-PôÅ-fôG-Çtï¾-zºÛ-Gž-zOGÅ-mP.ü wô-¤ôºÛ-ºƒï¾-¾¤-fôG-mÅ-ºGôÅ-Ez-ºIô-zºÛ-ºGôÅ-mh-Íñ²-mÛ-xÛ-¾ô-2006 ¾Å-xÛ-¾ô-2007 mP-¾-zM-V-45 »ÛÅ-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-q-hP.ü h-hÝP-zÅï-¤ôG-ˆP-zM-V-24 »ÛÅ-¤P-hÝ-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-TÛPü »Ûm-mºP-WÛ-®¤-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-¤ïh-ˆÛ-IPÅ-±h-D-Gž-z;ôh-¤ïh-q-¼ïhü hï-ÇSôm-ºhÅ-qºÛ-hÝÅ-±ôh-mP-Íñ²-ÅôGÅ-ºGôÅ-mh-n¤Å-f-¤G-Z¾-fG-GÛ-hÝG-µÅ-¯-Dz-Mz-¤Dm-z¼-¾-ºGôÅ-mh-»ôh-qºÛ-Dz-wm-±ßm-zïh-uôh-‚ïh-qÅ-ºGôÅ-Ez-xÛm-q-¤P-ÁôÅ-»Ûm-ŸÛPü h-V-Íñ²-ºGôÅ-mh-G®ô-zô-hï-GP-‚ãP-wô-¤ôºÛ-ºƒï¾-‚ïh-qºÛ-fôG-mÅ-ºGôÅ-Ez-ºIô-±h-¤P-ÁôÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q-¼ïhü hïºÛ-ÇSôm-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Íñ²-mh-ºzÞ-ºGôÅ-Ez-¸Ûm-qºÛ-mh-qºÛ-zÇkô¤Å-ºzô¼-»P-iâG-ºzÞ¤-¿S-FÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÇkô¤Å-¯ÛÅ-ŸÛG-zbôm-q-hP-hï-XïÅ-m-mÛP-¾ô-ºWâG-bà-2007 ¾ô-hïºÛ-mP-¾-M-mG-mP-Íñ²-mh-q-hP-mh-ºzÞ-ºGôÅ-Ez-¸Ûm-qºÛ-¤Û-ºzÞ¤-zhÝm-»ôh-qºÛ-zÇkô¤Å-¯ÛÅ-zbôm-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-xÛ-¾ô-2007 ¾ô¼-ÅÛ-zÛ-m-±-ÅôGÅ-ºGôÅ-mh-DG-TÛG-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-TÛPü »Ûm-mºP-hï-¤Ûm-mh-GŸÛ-G-¼ï-fôm-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-¤ïh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།