fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤ÛÅ-M-mG-z¼-¾-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-º²âGÅ-fzÅ-‚Å-qü


2007.04.25

{}ü üfï-¶m-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-xÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û-GZÛÅ-ˆÛÅ-ÆÛh-º²Ûm- Fïm-Éô-zïm- »ÛÅ-fï-¶m-¼P-z®m-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-qºÛ-¾¤-xôGÅ-hô¼-bï-M-mG-z¼-¾-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-‚-MãºÛ-n¤-q-zÇeïm-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-fï-¶m-xôGÅ-ºG¾-Gô-¤ÛP-bP-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-¤P-hïºÛ-¼ÛP-¾-M-mG-hP-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-‚Å-bï-¤f¼-fï-¶m-¤±ô-D-GZÛÅ-¹-OÛ¾-GbôP-MãºÛ-¾PÅ-xôGÅ-º²Ûm-¤Dm-»Ûm-q-hPü ÆÛh-º²Ûm-Fïm-Éô-zïm-»Û-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-q-mÛ-fï-¶m-¼P-z®m-HÛ-¾PÅ-xôGÅ-º²Ûm-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü »Ûm-mºP-G¸º-ºDô¼-GZÛÅ-ˆÛ-GôP-¾-fï-¶m-M¾-»ôPÅ-z½‰m-ºyÛm-fôG-¾-ÆÛh-º²Ûm-Fïm-Éô-zïm-»Û-h¤PÅ-G®ô-»¼-MÅ-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û-h-¿e-ÆÛh-„Àôm-HÛ-fÞGÅ-ºGm-zŸïÅ-zŸÛm-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ÅÞ-WïP-=P- hP-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- w×-¼ïP-ÅÛ- GZÛÅ-zIô-JÀïP-Ç+zÅ-¾-DôP-GZÛÅ-ˆÛÅ-M-mG-xôGÅ-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-fh-¼P-z®m-HÛ-ºhôh-±ß¾-hô¼-MãºÛ-n¤-q-Çeôm-»ôh-q-¼ïhü ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-¤Û-ÆÛh-„Àôm-¸Þ¼-q- ÅÛ- mÛ-xÛ-¾ô-1998 mÅ-2005 z¼- IôP-Eï¼-;ºô-ÅÞP-GÛ-IôP-Eï¼-uÛ-Ez-q-‚ïh-qºÛ-¼ÛP-IôP-Eï¼-HÛ-Zï-ºyÛÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-ÁÙ-¤ïm- IôP-Eï¼-z¼-¾-ºƒï¾-¾¤-hP-¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-GŸÝP-z¼-ºƒï¾-¾¤-»¼-MÅ-GbôP-fzÅ-ºzh-z¯ôm-‚Å-»ôh-q-hPü hï-zŸÛm-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-ÅÞ-»ÛÅ-M-mG-z¼-¾-fh-;ºÛ-¤Dº-¾¤-HÛ-ºƒï¾-¾¤-ÇKô-¤ô-º‚ïh-fÞz-q-‚-Mã-ÅôGÅ-M-mG-GŸÝP-z¼-IôÅ-¤ô¾-‚Å-q-zMãh-ŸÛ-zhï-Cæm-fzÅ-‚-MãºÛ-DÅ-¾ïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎