M-mG-hP-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛÅ-ÅÞ-^ºm-GŸÝP-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-»ôh-qü


2007.05.08

{}ü üD-Å-M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»P-±ôGÅ-qÅ-zbôm-qºÛ-ljm-fôºÛ-mP-M-mG-hP-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛÅ-ÅÞ-^ºm-GŸÝP-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-‚Å-»ôh-q-¤-¸hü Gô-¤±ôm-hï-hG-ÅÞ-^ºm-HÛ-¿Ëô-xôGÅ-^¼-wËà¼-mP-GÛ-iG-qôºÛ-h¤G-ºfz-mP-zïh-uôh-GbôP-zŸÛm-»ôh-q-hPü hï-mÛ-M-mG-hP-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-GZÛÅ-ˆÛÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-¤±ôm-z;G-ºGôG-GmP-zŸÛm-qºÛ-¾Å-hôm-hP-ºG¾-º²ô¾-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»P-±ôGÅ-qÅ-M-mG-hP-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-GZÛÅ-mÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ÆâP-Bôz-¿Ëm-DP-GÛ-Gbm-ºWGÅ-±ôGÅ-¤Û-h‚Ûm-WÛ-hP-wï-¼m-ÅÛü Í-¤Û-¼Û-;-zTÅ-¿S-»ôh-qºÛ-mP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-»Ûm-q¼-zdïm-mÅ-M-mG-hP-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-GZÛÅ-ˆÛÅ-ÅÞ-^ºm-mP-Gô-¤±ôm-¤Dô-vôh-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-mÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-Gô-¤±ôm-z;G-ºGôG-GÛ-ºGm-ºFÛ-¯ÛÅ-¤ïh-lôG-¼ô¾-hÝ-zbP-z-»Ûm-¾ÞGÅ-z;ôh-»ôh-q-hPü h-hÝP-ljm-fô-hïºÛ-mP-M-mG-mÅ-ÅÞ-^ºm-¾-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-^ô-¾¼-Å-»-24 »Û-º²º-fP-fôz-qºÛ-Gô-¾G-hP-µÅ-¤hï¾-hPü GŸm-»P-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-Å-»-57 ®¤-fôz-qºÛ-h¤G-GÛ-Gm¤-IâºÛ-»ô-VÅü hï-zŸÛm-^ô-¾¼-Å-»-GZÛÅ-fôz-qºÛ-h¤G-GÛ-fh-ºwÞ¼-Gm¤-Iâ-hP-h¤G-GÛ-Gm¤-Iâ-mP-ºiïm-‚Å-¸Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-Zï-zºÛ-hÝÅ-±ôh-mP-M-mG-GÛ-ºyâ¾-¼ÛG-hP-z¸ô-±ôP-¾Å-DP-ŸÛG-GÛÅ-h¤G-GÛ-Gm¤-Iâ-;ï-8 dGÅ-Tm-iâG-¤Dô-vôh-‚Å-»ôh-q-hP-h-hÝP-h¤G-GÛ-Gm¤-Iâ-iâG-XïÅ-ÅÞ-¤Dô-vôh-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¤ÛP-ºhôm-¤-‚Å-qºÛ-h¤G-hôm-HÛ-hÝÅ-hïz-TÛG-mP-z;ôh-»ôh-q-¾ÞP-ºiïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎