M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»P-±ô^-qÅ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-fôG-iÛ-¯h-‚Å-zü


2007-03-31
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-ZïÅ-»P-±ôGÅ-qÅ-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-ÁÛP-=ôm-mP-GÛ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-hÝ-GŸÝP-ºƒï¾-¿Ëm-º²ô¤Å-fôG-M-mG-GÛ-h¤-zOGÅ-ºôG-»ôh-qºÛ-7qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-G¼-»ôh-iÛ-¯h-GmP-ºhÝG M¾-uÛºÛ-ZïÅ-»P-±ôGÅ-qºÛ-Íï-Áï-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¾Å-hôm-PïÅ-Çeôm-q-‡Û-;Ý-¤¼-HÛÅ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-hqôm-¼ÛGÅ-hP-fÞGÅ-ºyh-Ç+zÅ-P-±ôÅ-h-z¼-¾ô-zTß-®¤-¼ÛP-¯-z-mÅ-Gô-fôÅ-¤ïh-qºÛ-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-G¼-»ôh-iÛ-¯h-‚Å-q-»Ûm-¾ü M-mG-GÛ-hzP-º²Ûm-q-±ôÅ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-¼P-hzP-fôG-mÅ-w¼-±ß¼-wïzÅ-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-ŸÝ-Mã-‚ãP-ŸïÅ-GÅÞPÅ-zŸGü qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-hGÝP-¾ô-18¾-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP.ü M-mG-GÛÅ-DôP-hGÝP-¾ô-6fôG-º²Ûm-z¸ÞP-ŸÝÅ-q¼-zdïm-DôP-mÛ-º²¤-JÀÛP-mP-mÅ-Vz-ÆÛh-ˆÛ-z®ôm-q-¾ô-m-VßP-ÁôÅ-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¾Å-¼ôGÅ-GŸôm-q-hP-zôh-hôm-h¤ÛGÅ-zž-ºƒï¾-¤fÞh-Ç+Ý-±z-¿U¤-qô-¾-^ô-z¼Û-»mÅ;Û-mÅ-ZïÅ-hÝÅ-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-GÅm-ŸÛz-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-fôG- M-mG-GÛÅ-qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-M-mG-mP-Mãm-¿km-ÇÀôz-yâG-GŸm-¿e¼-zŸÝGÅ-¤ÞÅ-»Ûm-Ç+ô¼-zXôh-qºÛ-D-GbôP-qºÛ-Ç+h-V-hï-±ôÅ-M¾-uÛºÛ-mP-qa-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-fh-„Àô-º±z-»ôh-q-hï-ŸÛ-z¼-‚-Mã¼-wm-fôG-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-q-hP.ü M-mG-GÛÅ-DôP-zhï-fP-PP-zŸÝGÅ-»ôh-¤ïh-dôG-ŸÛz-GmP-xÛ¼-M¾-uÛºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-wïzÅ-hÝ-zTßG-q-»Ûm-m- M-mG-GÛÅ-VôÅ-hh-¼P-hzP-fh-ºhôh-±ß¾-z¸P-qô-»ôh-qºÛ-zl-¾m-ŸÛG-º²¤-JÀÛP-¾-vôh-fÞz-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།