M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-mÅ-Í-¼ÛÅ-ÍÛ-¼G-fôG-h¤G-ºfz-‚Å-q¼-Bôm-zXôh-GmP-zü


2006-12-12
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ- ;ô-w×Û-Í-mm- ¤VôG-GÛÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-VïºÛ-ºGm-ºDÞ¼-¤±¤Å-ºWôG-GmP-MãºÛ-¾ô-hÝÅ-±P-Çeï-¤fº-¤ºÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-zºÛ-mP-Í-¤Û-¼Û-;Å-M¾-Dz-GŸm-hP-¤Z¤-ºƒï¾-¤-‚Å-q¼-ÍÛ-¼G-fôG-h¤G-ºfz-‚Å-q¼-Bôm-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Ç+Ý-ŸzÅ-;ô-w×Û-Í-mm-¤VôG-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-VïºÛ-ºGm-ºDÞ¼-h-z¼-¤Û-¾ô-10 ¼ÛP-GmP-Çeï-¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-31 ZÛm-¾ô-hÝÅ-±P-Çeï-xG-¾Å-¤±¤Å-ºWôG-GmP-GÛ-»ôh-q-zŸÛm-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-DôP-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Å-GmÅ-¤×Û-²ô-¼Û׺Û-IôP-Eï¼-ÍÛm-^Û-qïm-^ïm-ÅÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-33 q-ÈØï-¼Û-=â¼Þ-¤ï×m-HÛ-hqï-¤²ôh-DP-hÝ-¤fº-¤ºÛ-G¾-VïºÛ-GÅÞP-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïhü ÆÛh-º²Ûm-ÈØï-¼Û-=â¼Þ-¤ï×m-mÛ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-¾-È-TP-GÛ-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-ŸÛG-hP-M¾-±ôGÅ-Gż-º²âGÅ-GmP-Mã¼-xG-¼ôGÅ-GmP-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-h-¼ïÅ-Ç+Ý-ŸzÅ-;ô-w×Û-Í-mm-HÛ-GÅÞP-zÁh-mP-¾ºP-ÆÛh-º²Ûm-=â¼Þ-¤ï×m-¤VôG-GÛ-¤²h-XïÅ-¾-ÇSGÅ-zXôh-Vïm-qô-GmP-»ôh-q-hPü »Ûm-mºP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-h¤G-ºfz-ˆÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-Bôm-zXôh-hP-Zïm-zl-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།