¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-¤VôG-GÛÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-M-mG-mP-GP-¤HôGÅ-wïzÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-qü


2004.10.11

{}ü üº²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-;Ùô-wËÛ-Í-mm-¤VôG-GÛÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-M-mG-mP-GP-¤HôGÅ-wïzÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hï-»P-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-;Ùô-wËÛ-Í-mm-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¾Û-Wºô-ÁÛÙP-hP-¤W¾-ºyh-GmP-XïÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-M-mG-mP-GP-¤HôGÅ-G¸ÛGÅ-ŸÛz-bà-wïzÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG »P-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¾Û-Wºô-ÁÛÙP-¤VôG-GÛ-PôÅ-mÅ-ºV¼-Tm-¿e¼-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-»G-qô-»ôh-¾ÞGÅ-hP-fôz-fP-hï-M-mG-GÛ-¯-FÛ¤Å-mP-»P-Gž-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG »P-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-Í-mm-¤VôG-hP-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-HÛ-Pô-zôºÛ-fôG-ºHã¼-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-hP-M-mG-GÛÅ-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fôG-GŸôGÅ-ºhïGÅ-WÛ-¿e¼-ŸÝ-¤Ûm-HÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¹-z-ÇSôm-¤-hï¼-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-ŸÛG-M-mG-hP-zôh-mP-wïzÅ-»ôh-q-hP-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-hï-hG-xÛ¼-ºDô¼-GmP-XïÅ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-zôh-mP-GÛ-z®ôm-DP-GÛ-z®ôm-q-DG-TÛG-hP-iÛ-¯h-GmP-Mã¼-z;G-ºhô¤-GmP-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཐེ་ཝན་གྱིས་ཐེ་ཝན་མཚོ་ཁུལ་དུ་ཡོང་བའི་རྒྱ་ནག་གི་མཚོ་འོག་གྲུ་གཟིངས་ཀྱི་འགུལ་བསྐྱོད་ཐད་ལྟ་ཞིབ་ནན་མོ་བྱས་ཡོད་པ་བརྗོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎