zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-hPôÅ-ÅÞ-ŸÝGÅ-¤Dm-zÞh-¤ïh-GTÛG-¾Å-‚ãP-¤ïh-qü


2005-09-30
Share

{}ü üºhÛ-¾ôºÛ-mP-»P-zB¼-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-hPôÅ-ÅÞ-ŸÝGÅ-¤Dm-zÞh-¤ïh-GTÛG-¾Å-‚ãP-¤ïh-q¼-zdïm- zÞh-¤ïh-GTÛG-qÞ-hï-¼P-¾-ºhÛ-¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-¤±m-dGÅ-ºzÞ¾-Mã-»Ûm-ºhÝG hï-»P-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-zTº-zŸÝGÅ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-„Àô-z¸P-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xÛ-zOGÅ-GmP-z¼-GŸÛGÅ-m- ºhÛ-¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-ºhôh-»ôh-¸ï¼-¤Dm-HÛ-ljm-ŸÝ-ºzÞ¾-¤Dm-zÞ-¤ô-Eôm-zÇkô¤Å- 8 ‚ãP-»ôh-ˆP- hPôÅ-ÅÞ-ºIm-zÇkݼ-Vïh-wïzÅ-¤Dm-zÞ-¤ô-GTÛG-¾Å-‚ãP-¤ïh-q¼-ÅôP- zÞh-¤ïh-GTÛG-qÞ-hï¼-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-±ïÅ- 8 ZÛm-¤²h-ÇKô-ŸÛG-fôG-¤²PÅ-¤ºÛ-Tôh-qa-hP- M-G¼-ÇKô¼-¤ô-VÛG-ºzÞ¤-GÅô¾-¼Å-GmP-Mã-hP-£GÅ- ºhÛ-¾ôºÛ-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-M¾-D-fôz-¤Dm-»Ûm-q¼-Gž-zOGÅ-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-hP- »P-uÛ¼-zbP-zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-‚ïh-ÇKô-DG-zhÝm-yG-GTÛG-®¤-¼ÛP-GmP-Æô¾-»ôh-ˆP- ºhÛ-¾ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-zÞ-¤ô-GTÛG-¾Å-¤ïh-ÇezÅ- ‚ïh-ÇKô-hï-hG-ZÛm-GTÛG-mP-±ßh-±¼-z-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG- zôh-ˆÛ-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-ºGô-º²âGÅ-GmP-mÅ-h-z¼-¤Û-¾ô- 4 ºIô-GÛ-»ôh-q-hP- hïºÛ-mP-mÅ-ºIm-zÇkݼ-mP-zÞh-¤ïh-GTÛG-¾Å-¤-ÇÀïzÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÛ-¾ô-hP- xÛ-¾ô- 2003 ¾ô¼-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།