¤±ô-¿Ëô-DÞ¾-h¼-¤±ô-µôP-hÝ-zôh-¤Û-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-ºhÝG


2008-03-24
Share

{}ü ü¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-22ZÛm-HÛ-ŸôGÅ-qºÛ-Vß-±ôh-7mÅ-xÛ-iôºÛ-Vß-±ôh-GTÛG-GÛ-z¼-¤±ô-¿Ëô-DÞ¾-h¼-¤±ô-µôP-GÛ-DÞPÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-Í-±ôGÅ-hGôm-q-hP-hGôm-q-hïºÛ-Zï-ºI¤-HÛ-¤Vôh-dïm-Çkï-zºÛ-zôh-¤Û-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-¤-hGº-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇem-mÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-‚Å-»ôh-ºhÝG-TÛP-ü Í-±ôGÅ-hGôm-qºÛ-Zï-ºI¤-HÛ-hÝP-h;¼-fP-hÝ-¤Vôh-dïm-Çkï-qºÛ-ÇÀôz-VßP-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-hP-ü hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-Í-±ôGÅ-hGôm-q-mÅ-Ç+h-ºzôh-Fô¤-Ç+ô¼-HÛÅ-hÝP-h;¼-fP-GÛ-ÇÀôz-VßP-mP-»ôP-mÅ-ü ÇÀôz-IÔºÛ-mP-zOïPÅ-z®ßGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-h¼-h¤¼-¤¼-wz-qºÛ-±z-bà-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-ŸÛG-zOïPÅ-º²âGÅ-ˆÛÅ- È-¾¤-Vß-±ôh-iâG-GÛ-¼ÛP-hÝ-hGôm-q-mÅ-ÇÀôz-IÔ-hP-ü hï-mÅ-¤Vôh-dïm-Çkï-z-zTÅ-Å-GmÅ-GÅÞ¤-hÝ-w¼-ºIô-±ß¼-»ôP-GÛÅ-Ç+h-ºzôh-Fô¤-Ç+ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-ºhÝG-q-hP-ü ¾Å-ºGݾ-mP-Í-±ôGÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-G®ô-zô¼-‚Å-qºÛ-¤Vôh-dïm-Çkï-zºÛ-zôh-¤Û-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-ˆP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-bï- hGôm-qºÛ-ºhÝ-DP-GÛ-»P-fôG-hP-ü Mz-¼Û-ÅôGÅ-ÅÞºP-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-z®ßGÅ-»ôh-ºhÝG-TÛP-ü ±ïÅ-22ZÛm-HÛ-xÛ-iô-Vß-±ôh-GZÛÅ-»Å-¤Å-ÅÞ-M-mG-GÛ-Zïm-dôG-q-hP-h¤G-¤Û-ü µôP-hP-ŸP-GÛ-ºGô-ºFÛh-ÅôGÅ-»ôP-mÅ-ºWÛG-Ç+ݾ-HÛÅ- »G-qô-‚Å-mÅ-zÇkh-m-¤-GbôGÅ-iG-fzÅ-zïh-uôh-GbôP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-mm-zÁh-‚Å-mÅ-ü hGï-ºhÝm-q-n¤Å-hGôm-qºÛ-mP-z;G-»ôh-mºP-ü h-z¼-IÔ-z-hP-¤P-±ôGÅ-GP-¼ÞP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-¤-ÅôP-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-‚ãP-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།