Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-Í-¼ÛÅ-ÍÛ-¼G-mP-h¤G-Mz-q¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zü


2005-09-25
Share

{}ü üD-Å-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-źÛ-mP-Í-¼ÛºÛ-hqÞP-h¤G-±ô¼-Mz-Bô¼-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-Ç+zÅ-¤Û-¤P-zM-yG-ºGº-ÁÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-ºhÝGü ºhÅ-qºÛ-¼ïÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-Í-¼Û-Eôm-»ôPÅ-mÅ-¤Û-¤P-ºzÞ¤-GTÛG-¿ËG-®¤-ºhÛ-G-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-ºhÝ-º²ô¤Å-fôG-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-PôÅ-mÅ-ÍÛ-¼G-mP-h¤G-Mz-q-hP-h-V-h¤G-hqÞP-ÍÛ-¼G-mP-hqÞP-ºWôG-‚ïh-zŸÛm-q-hï¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-M-Vïm-qô-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü »P-D-Å-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-ÇÀ¼-»P-Í-¼ÛºÛ-hqÞP-h¤G-hP-¿ËG-q¼-hÝ-Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-ÍÛ-¼G-fôG-h¤G-Mz-q-hï¼-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-HÛ-¤Û-¤P-zM-yG-zŸÛ-¿ËG-®¤-ŸÛG-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛÅ-¿kïP-V-Vïm-qô-ŸÛG-ÇeïP-Í-¼ÛºÛ-M¾-h¼-zTPÅ-mÅ-hqÞP-h¤G-±ô¼-Mz-Bô¼-»ôh-TïÅ-qºÛ-yïh-h¼-»ÛG-¢P-¼ÛGÅ-¢¼-»ôh-q-¼ïhü D-źÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-fôG-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-¤Dm-IÅ-ÅÞ-Íï-¾×-„Ë-¤-¤Pº-ÇkïºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ-Wïw- Åï-Ám-¤VôG-mÅü D-Å-ºhÛ-DÞ¾-ºhÝ-º²ô¤Å-‚ïh-¤Dm-±ôÅ-Í-¤Û-¼Û-;Å-M¾-uÛºÛ-mP-¼P-hzP-Ez-Çtï¾-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-¿e-z-hï¼-¤±ôm-HÛ-»ôh-¤-¼ïh-¾-DôP-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-¾Å-hôm-¾-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü »P-Áï-¼Û- wË-¼m-ÅÛ-;ôm-ŸïÅ-qºÛ-zÞïh-TÛG-mÅü PºÛ-z¸º-¹-h-¿e-ÍÛ-¼G-mP-h¤G-Mz-mÅ-zÇkh-»ôh-¾-P-±ôºÛ-h¤G-¤Û-±ôÅ-h;º-¾Å-Mz-zŸÛm-q-hï¼-z¯Û-¤fôP-zŸG-hGôÅ-Mã-G¾-Vïm-qô-¤fôP-GÛ-ºhÝG-¾-P-±ô-±P-¤Å-DôP-±ôºÛ-¾Å-hôm-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-PïÅ-ÁÛG-¼ïhü hï-ºi-»Ûm-hÝÅ-h-¼ïÅ-P-¼P-ºhÛ¼-hqÞP-h¤G-±ôºÛ-¾Å-hôm-¾-Mz-Bô¼-¤±ôm-Vïh-»ôP-z-»Ûm-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü Í-¼ÛºÛ-mP-ÆÛh-º²Ûm-Ç~äÁ-¤VôG-mÅ-ÍÛ-¼G-mP-hqÞP-h¤G-Vïh-GZï¼-‚Å-q-hï¼-fôG-¤-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-GP-º±¤Å-»ôh-ˆP-h-V-ŸÛz-ºWâG-zÇkô¤Å-¯ÛÅ-‚ïh-q¼-¿e¼-mü zM-V-ZÝP-hÝ-Ÿï-iG-xÛm-»ôh-q-¼ïhü ¤P-Vï-zÅ-h-V-ÍÛ-¼G-mP-hqÞP-h¤G-zŸG-Mã-Mãm-¼ÛP-iG-»ôh-¾ÞGÅ-hP-ÍÛ-¼G-¾-h¤G-Mz-q-hï-»P-mô¼-ºFâ¾-¼ïh-TïÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºÛ-DG-TÛG-GÛ-Í-¼ÛºÛ-¾PÅ-xôGÅ-Gbm-qô-º²Ûm-mÅ-M¾-Dz-GŸm-ŸÛG-¾-¤P-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-hP-¼P-hzP-vh-fÞz-q-hï-»G-qô-¼ïh-TïÅ-zÇSGÅ-zXôh-‚ïh-¤Dm-»P-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།