Íï-Áï-»ºÛ-mP-zÞïh-±ô¼-fôz-fP-¤-vh-qºÛ-Aïm-HÛÅ-Í-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-80®¤-HôP-GÝh-»ôh-qü


2007.04.18

{}ü üÍï-ÁÛ-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¤Pº-DÞ¾-mP-zÞh-¤ïh-±ô¼-ÇÀôz-I-hP-Ǩm-DPü ¾Å-GmÅ-DG-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚-MãºÛ-fôz-fP-¤-vh-q¼-wô-¤ô-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-q-hï-»ÛÅ-»Þ¾-Iâ-hï-hG-¾-¾ô-GTÛG-mP-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-80 ®¤-HôP-GÝh-fïzÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Íï-ÁÛ-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-fh-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-hP-uÛ-±ôGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-¾ô-ºDô¼-ŸÛz-ºWâG-ljm-fôºÛ-mP-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-ljm-fô-hïºÛ-mP-Zï-zºÛ-¾ô-ºGº-ÁÅ-mP-Íï-ÁÛ-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¤Pº-DÞ¾-mP-wô-¤ô-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-¾¤-¾ÞGÅ-fôG-»¼-MÅ-zbP-Çeï-zÞh-¤ïh-¾-fôz-fP-vôh-Mã-z¸P-xôGÅ-ˆÛ-zNå¼-zTôÅ-ym-zÞ-xÛm-»ôh-q-hPü ºôm-ˆP-GŸÛ-¯ºÛ-wô-¤ô-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-¾¤-¾ÞGÅ-mÛ-¤Þ-¤fÞh-Mãm-GmÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-ljm-fô-hïºÛ-mP-hqï-¤±ôm-hÝ-M-G¼-¿e-zÞºÛ-mPü wô-¤ô-h‚ï-º‚ïh-¤ïh-q¼-zÞh-¤ïh-¾-ÁïÅ-»ôm-hP-¾Å-;ºÛ-mP-fôz-fP-¤P-®¤-vh-q-»Ûm-±ï-hï-»ÛÅ-¾ô-¼ïºÛ-M¾-mP-GÛ-fôm-Bïh-zM-V-GTÛG-G¤-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-fï¼-ºzÞ¤-19 »ÛÅ-»¼-MÅ-ºIô-Mã-»Ûm-q-hPü h-hÝP-D-VïºÛ-¤Û-ºzô¼-¤P-zºÛ-M¾-Dz-¤×-¾ï-Áï-»- hP- ÍÛm-^ô-mï-Áï-»- ¿e-zÞºÛ-mP-zÞh-¤ïh-¾Å-;ºÛ-mP-fôz-fP-vh-q-»Ûm-±ï-zÞh-¤ïh-¤P-qô¼-¾Å-;-fôz-bï-M¾-Dz-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-fôG-mÝÅ-q-fôm-qºÛ-Iâz-ºƒÅ-fôm-Mã-»Ûm-q-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-M¾-Dz-¤P-qô-ŸÛG-mP-yâ-GÝ-zÞ-¤ô¼-ÁïÅ-»ôm-HÛ-Gô-Ç+zÅ-fôz-Mã-È-TP-GÛ-h;º-±ïGÅ-Vïm-qô-»ôh-q-¤-¸hü hï-mÛ-GŸÛ-¼Û¤-ÇÀôz-IºÛ-mP-zÞ-¤ô-ÇÀôz-¢ôP-‚ïh-¤Dm-mÛ-yâ-GÝ-zÞ-¾Å-zM-V-26 ¿ËG-ZÝP-z-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎