‚-mh-ÇSôm-ºGôG-Vïh-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-Mã-»Ûm-q-ü


2005-11-16
Share

{}ü üÍï-Áï-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¤Pº-DÞ¾-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-DG-GÛÅ-hïP-Ç+zÅ-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-¤P-qô-ŸÛG-mP-Ez-Gh¾-ºIô-zŸÛm-qºÛ-‚-mh-hïºÛ-fôG-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-MãºÛ-fG-GTôh-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü Íï-Áï-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-„Àôm-Vïm-¼Û¤-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-¤WâG-OÛ¾-»ôh-q-hP-ü ¿Ëm-±ôGÅ-fôG-±ôGÅ-ŸÝGÅ-„Àôm-Vïm-n¤-q-±ôÅ-fÞm-¤ôP-GÛ-IôÅ-¤fÞm-‚ãP-z¼-ü hÝÅ-ÅP-uÛ-¹-zTß-GTÛG-GÛ-GôP-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-Gbm-ºzïzÅ-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚-mh-ÇSôm-ºGôG-GÛ-zdG-hrh-¾Å-hôm-Çtï¾-mÅ-mh-»¤Å-hï-Ez-Gh¾-ºIô-Mã¼-ÇSôm-ºGôG-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü ‚-mh-ÇSôm-ºGôG-GÛ-IôÅ-GŸÛ-hï-h-¾ôºÛ-Íï-Áï-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-IâºÛ-G¾-VïºÛ-IôÅ-GŸÛ-ŸÛG-»Ûm-q-hP-ü ±ôGÅ-ŸÝGÅ-»Þ¾-IâºÛ-Ç+Ý-±z-n¤-qÅ-mh-¼Û¤-hï-wôG-»ôh-¤ïh-y¾-hÝ-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-qºÛ-zdG-hrh-ˆÛ-fzÅ-¾¤-ŸÛG-GP-¤HôGÅ-z¸ô-fÞz-qºÛ-¼ï-z-GmP-GÛ-»ôh-q-hP-ü G¾-ÆÛh-hï-¿e¼-‚ãP-±ï-¤-ºôPÅ-mh-¼Û¤-hïºÛ-¼ÛGÅ-¤ÛºÛ-Fôh-Ez-Gh¾-‚ãP-»P-h¤PÅ-Fôh-bà-Ÿïh-ÇoP-hP-PPÅ-º±z-hï-®¤-‚ïh-¤Û-hGôÅ-q-»ôP-MãºÛ-D¼-ü zTôÅ-fzÅ-Ǩm-¤HôGÅ-¥ã¼-¤Dô-ºhôm-‚ãP-fzÅ-ÅôGÅ-Íï-Áï-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¤fÞm-xôGÅ-»Þ¾-IâºÛ-hz¼-ÇSôm-ºGôG-GÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã¼-¤Z¤-¾Å-GmP-fÞz-qºÛ-¼ï-z-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།