W¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤-¤×¼-;ï¾-¤VôG-¾-zÇSGÅ-zXôh-ˆÛ-¯ô¤-»ÛG-TÛG-Çtï¾-ºhÝG


2007.12.20

{}ü üÅÛ-»-‡¾-qÛ-ͺï- ŸïÅ-qºÛ-Gż-ºHã¼-i-MºÛ-fôG-Gż-ºGôh-q- Íï-^Û¼Û-»ïm- Èï-¤Û¾-‡ôm- HÛÅ-¯ô¤-»ÛG-TÛG-Çtï¾-GmP-ºhÝG-qºÛ-mP.ü =ºï¤-hÝÅ-hïz-ˆÛÅ- ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-ÆÛh-º²Ûm- ¶×-¾-lÛ-¤×Û¼- qÞ-‡Ûm- ¤VôG-2007¾ôºÛ-¤Û-Ço-IGÅ-Tm-ºhï¤Å-fôm-ŸÝÅ-»ôh-mºP.ü G¾-bï-Íï-^Û¼Û-»ïm-¾-ºôÅ-ºhï¤Å-‚-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-‚ãP-±ï-DôP-GÛÅ-¾ô-ºhÛºÛ-¤Û-Ço-IGÅ-Tm-HÛ-¤±m-GmÅ-hï- W¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-Wï-¾- ¤×¼-;ï¾- ¤VôG-ºôÅ-¤±¤Å-»Ûm-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü º²¤-JÀÛP-»Þ¾-DG-GÛ-hzÞ-FÛh-GŸm-±ôÅ-M-mG-GÛ-Fô¤-¼ÐºÛ-mP-±ôP-hôm-HÛ-Dï-wm-º±ô¾-fzÅ-ÅÞ-M-¤ÛºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ºôG-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-W¼-¤-mÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-Wï-¾- ¤×¼-;ï¾- ¤VôG-GÛÅ-„Àô-ÇeôzÅ-Vïm-qôºÛ-PP-mÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-¼Ûm-fP-Vïm-qô-¯ÛÅ-GmP-zºÛ-xÛ-ºƒï¾-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-GmP-GÛ-»ôh-q¼-Gż-ºGôh-q- Íï-^Û¼Û-»ïm- Èï-¤Û¾-‡ôm- HÛÅ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-Çeïü zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-M-mG-GÛÅ-mÝz-xôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-GŸÝP-DG-GÛ-fôG-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-mºP.ü Zï-¾¤-¿U¤- Íïm-Wï-¾- ¤×¼-;ï¾- »ÛÅ-¸Þ¼-hÝ-ÇKï¼-¤W¾-¤-»Ûm-q¼-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-fôG-mÅ-ÆÛh-„Àôm-¾Å-DÞPÅ-mP- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-q-hP.ü ¤W¾-ºyh-hï¼-M-mG-GÛÅ-ºy¾-¤-ZÛh-hÝ-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q¼-¿U¤- ¤×¼-;ï¾-¤VôG-GÛÅ-DÅ-¾ïm-¤-GmP-z-hï-mÛ- hzÞ-FÛh-TÛG-GÛÅ-Åô-ÅôºÛ-¯-hôm-mÅ-¤-zL¾-z¼-¤-ºôPÅ-º‚ãP-ºƒÅ-¾ïGÅ-ZïÅ-G-¼ï-VGÅ-¤Ûm-¾-¤-G¸ÛGÅ-q¼-iP-±ßGÅ-¿km-qºÛ-zŸïPÅ-xôGÅ-zdm-qô-º²Ûm-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- Gż-ºGôh-q- Íï-^Û¼Û-»ïm- Èï-¤Û¾-‡ôm- HÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-zŤ-±ß¾-Çtï¾-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་༧ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎