¤hô-hzÞÅ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-HÛ-ºIô-¾¤-DG-bà-Zïm-dôG-q-Eôm-Vï-ºIï¤-ºWôG-‚-Mãü


2006-09-30
Share

{}ü üxÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ- 1 mÅ-G¸º-ºDô¼-GTÛG-¼ÛP-M-mG-M¾-»ôPÅ-ÅÞ-M-mG-¤Û-h¤PÅ-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-z®ßGÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-‚-Mã-»Ûm-q¼-hÝÅ-»Þm-hïºÛ-¼ÛP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Í-¤hô-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-HÛ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-HÛ-ºIô-¾¤-DG-bà-iG-VôÅ-Zïm-dôG-q-Eôm-Vï-ºIï¤-ºWôG-‚-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-ÈÐ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-Zïm-dôG-h¤G-¤ÛºÛ-Çkï-±m-hP- ¤±ô-ÇSôm-Zïm-dôG-h¤G-¤ÛºÛ-Çkï-±m-zTÅ-mÅ- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ- 1 ZÛm-¤ï-ºDô¼-ºIâ¾-ŸÝh-ºGô-z®ßGÅ-‚Å-q-mÅ-z¸ÞP- ¸¤-Vïm-DG-hP- ƒG-wÞG-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-Ç+ô¼-ÆâP-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤ÞÅ-»Ûm-m-»P- xÛ-¹-zTß-qºÛ-±ïÅ- 1 mÅ- 7 z¼-ºIâ¾-ŸÝh-Vï-zºÛ-hÝÅ-»Þm-hïºÛ-¼ÛP-dôG-ŸÛz-ˆÛ-¾Å-hôm-M-Bïh-GbôP-Mã-hP- ²-iG-Zïm-Bôz-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-MãºÛ-Vïh-h¤ÛGÅ-Åï¾-I-OÛG-‚Å-»ôh-ºhÝG ÁÛm-ÈÐ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- ZÝP-¤f¼- h¤G-¤Û-VÛG-ÇeôP-®¤-mÅ- M-Eôm-;Û-¾ô-¤Û-‡¼- 1956 ®¤-»ôh-qºÛ-¤ï-ºDô¼-ºIô-¾¤-HÛ-GmÅ-»ôh-Å-GmÅ-DG-bà-ÆâP-‚ºÛ-¾Å-Çtï¾-Mã-»Ûm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།