zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-M-mG-GÛÅ-iG-Gmôm-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-zºÛ-¯ô¤-ŸÛG-fôm-ºhÝG


2007.12.24

{}ü üxÛ-¾ô-2007 mP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-M¾-Dz-DG-GÛ-hzÞ-FÛh-n¤Å-ˆÛÅ-ÇS¼-‚ãP-¤-¥ôP-zºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤W¾-ºyh-hP-Vï-fôPÅ-wÞ¾-z-hP-hÝÅ-¤±ßPÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-M-mG-GÛÅ-iG-Gmôm-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-Çtï¾-ºhÝG-ü wÛ-¼m-ÅÛºÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-q- D×-¾ô^Û-ͺ¼-qÛ- ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ- 24 ZÛm-¯ô¤-ƒÛÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP-hôm-ljÛP-qô¼- ¾ô-ºhÛºÛ-mP-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾- Íô-Åï-^ï-¾Û-»-hP- hï-mÅ-Á¼-»Þ-¼ôz-ˆÛ- Íô-ÅÛ-^Û-¼Û-»- W¼-¤-mÛ- Í-¤Û-¼Û-;-hP- ;ï-a-^ºÛ-hzÞ-FÛh-n¤Å-mÅ-M-mG-GÛÅ-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-GmP-z¼-z¯Û-¤ïh-fôG-mÅ-¤W¾-ºyh-GmP-z-¤-¸h- W¼-¤-mÛ-GÛ-ÆÛh-„Àôm-¿U¤- Íïm-WÛ-¾- ¤¼-;Û¾-¤VôG-hP- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm- Wô¼-WÛ-Ç~ä-ÁÛ-¤VôG-hP- hï-zŸÛm-;ï-a-^ºÛ-ÆÛh-„Àôm- ÅÛ-^Û-qÛm-ȼ-q¼- ¤VôG-GÛÅ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-h¤PÅ-Fôh-hÝ-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü ¿ËG-hôm-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Wô¼-WÛ-Ç~ä-ÁÛ-¤VôG-GÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-GÅï¼-HÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-»ôPÅ-Ez-¤²h-ÇKôºÛ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-z-hï- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¾ô-MãÅ-Tm-HÛ-¤²h-XïÅ-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼- wÛ-¼m-ÅÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-q- D×-¾ô^Û-ͺ¼-qÛ- »ÛÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-mP-z;ôh-ºhÝG-ü ºôm-ˆP-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-xÛ-¾ô- 2007 ¾ôºÛ-mP-M-mG-GÛÅ-ÇS¼-¾G-zÇe¼-‚ïh-¥ôP-¤ïh-qºÛ-lÝP-lïGÅ-±-mm-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-zôh-ˆÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-¤P-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-ljm-fôºÛ-mP-hôm-¾ÞP-ºiïm-GmP-»ôh-TÛP- ¿ËG-hôm-hÝ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-hP-hï-¤Ûm-Å-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-¾Å-‚ïh-n¤Å-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚-GŸG-mP-ŸÝGÅ-¤Û-VôG-q-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-zbP-z-hP- D¤Å-¾Û-fP-hP- mG-Vß-D- dºÞ-hP- ƒG-¤Gô- Í-¤hô-ºGô-¾ôG-ÅôGÅ-ˆÛ-Å-DÞ¾-HÛ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-iG-Gmôm-hP-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-zºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-ºôG-zôh-¤ÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Wï-ÇkÝG-bà-zbP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-z;ôh-ºhÝG-üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་བོད་དོན་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྲིད་འཛིན་གྱི་མཚན་རྟགས་ཞུ་ཆེད་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སུ་འགོད་འབུལ་ཞུས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་ནིའུ་ཡོག་མགྲོན་ཁང་ནས་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎