¶ïb-m¤-mP-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-xôGÅ-M¾-Dz-±ôºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ºGô-±ßGÅ-ºhÝG


2007.12.06

{}ü ühï-»P-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-xôGÅ-M¾-Dz-ˆÛ-„Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-h-¼ÛP-¶ïb-m¤-mP-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-»ôh-q-hP-ü ¿Ëm-±ôGÅ-ºhÛºÛ-fôG-mÅ-M¾-Dz-hï-hG-GÛ-mP-ü uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-uÛ-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-LÅ-GTôP-Z¤Å-fG-hP-ü hzP-qô-Bôm-Tm-±ô¼-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-HÛ-‚ïh-MãºÛ-¾Å-hôm-±GÅ-±ßh-hÝ-GbôP-fzÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-zIô-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü ¿Ëm-±ôGÅ-ºhÛºÛ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-fôGü ¶ïb-m¤-HÛ-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-q-¤VôG-mÅü M¾-Dz-±ôÅ-Åô-ÅôºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-ü Z¤Å-fG-±ô¼-¤fÞm-ºHã¼-‚ïh-Mã¼-G®ô-zô-hï-hG-¾-hGôÅ-PïÅ-ˆÛ-º±ô-fzÅ-Vïh-¾Å-;ºÛ-Gô-Ç+zÅ-vôh-hGôÅ-Mã-¤-¸h-DôP-±ôºÛ-º±ô-zºÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-mÅ-¾Å-¼ÛGÅ-ºi-¤Ûm-Gż-Gbôh-‚ïh-Mã-hP-ü hï-hG-»ôP-z¼-¤fÞm-xôGÅ-M¾-Dz-±ôºÛ-hz¼-GTÛG-wm-GTÛG-¼ôGÅ-ˆÛ-¤fÞm-ºHã¼-‚ïh-hGôÅ-MãºÛ-Ç+ô¼-»P-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü ¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤fÞm-xôGÅ-M¾-Dz-DôPÅ-ÅÞ-¶ïb-m¤-hP-ü ¤-¾ï-Áï-»ü ;¤-qô-=ü ºz¼-¤ü wÛ-¾Û-qÛmü ÅÛP-G-qÞ¼- ¾ºô-Åï-ÅôGÅ-»ôh-qºÛ-fôG-¸Þ¼-Zm-hÝ-M-mG-hP-ü ;ô-¼Û-»ü ZÛ-ÈôP-zTÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-ˆP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སོག་པོའི་བླ་ཆེན་བསྟན་དར་སྔགས་རམས་པའི་ཡང་སྲིད་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎