±ßºÞ-mÙ-©ÛºÛ-¤±ô-½ÀzÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-‚ãP-Çeï-¤Û-¾ô-GTÛG-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-HÛ-»ôh-qü


2005-12-26
Share

{}ü üm-mÛP-¾ôºÛ-xÛ-¹- 12 ˆÛ-±ïÅ- 25ºÛ-ZÛm-ÍÛm-^ô-mï-Áï-»ºÛ-¤±ô-JÀÛP-ÅÞºÞ-¤×-‡-¼ºÛ-DÞ¾-hÝ-¾ô-MãÅ-mP- ‚ãP-¥ôP-¤ïh-qºÛ-„Àô-»Þ¾-hÝ-¤Û-zÁôPÅ-qºÛ-¤±ô-½ÀzÅ-ÁÛm-bà-Vïm-qô-ŸÛG-¾PÅ-bï- Á¼-xôGÅ-Íï-Áï-»ºÛ-JÀÛP-ym-mP-GÛ- ÍÛm-^ô-mï-Áï-»-mÅ- mÝz-xôGÅ-ÍwË-¼Û-;ºÛ-JÀÛP-ym-HÛ-Á¼-xôGÅ-;ïm-»×-z¼-¤Û-Mã-¸ôG-hP-zTÅ-q¼-zŤ-»Þ¾-¾Å-ºhÅ-qºÛ-Gôh-VGÅ-zbP-z-mÅ-z¸ÞP- h-V-¤Û-¾ô-GTÛG-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-HÛ-»ôh-q-¼ïh- hôm-Aïm-hïºÛ-mP-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-ÅôP-z-n¤Å-ˆÛ-im-dïm-¤±ôm-xÛ¼- ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 25ºÛ-ZÛm- ÍÛm-^ô-mï-ÁÛ-»- hP- fºï-¾ïm-^ïü ÂÛ-¾P-;-ü M-G¼-ÅôGÅ-mP-»Þ¾-¤Û-uÛ-hP-‚ï-ƒG-M-¤±ôºÛ-¤±ô-½ÀzÅ-ºôG-ºhÅ-IôP-ÅôP-z-n¤Å-ˆÛ-XïÅ-Áݾ-mP-¤Û-hP- hGº-Zï-Çtäm-IôGÅ-n¤Å-ˆÛÅ-M-¤±ôºÛ-Zï-ºI¤-hP- VôÅ-¾ÞGÅ-Åô-ÅôºÛ-¿Ë-DP-ÅôGÅ-mP-¤Z¤-º²ô¤Å-ˆÛÅ- ¾G-q¼-¤Vôh-¤ï-fôGÅ-TÛP- D-mÅ-Ǩôm-¾¤-hP-¬ï-PG-ºhôm-zŸÛm-hÝ-GÁÛm-qô-n¤Å-ˆÛ-Vïh-hÝ-im-GÅô-ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïh- M-¤±ôºÛ-¤±ô-½ÀzÅ-hïºÛ-mP-Íï-Áï-»ºÛ-JÀÛP-ym-mP-GÛ-¤Û-®¤-¤-»Ûm-q¼- Ç+zÅ-hï¼-fºï-¾ïm-^ï-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-º‚ô¼-z- mÝz-xôGÅ-M¾-Dz-DG-GÛ-»Þ¾-¤Û-GP-º±¤Å-ÁÛG-ˆP-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-bï- ¤hô¼-m-ÁÛm-bà-±zÅ-VïºÛ-Gôh-VGÅ-hï-»ÛÅ- Å-GmÅ-hP-xÛ-M¾-HÛ-¤Û-¼ÛGÅ-zTÅ-Lm-GŸôm-z¼-GÅÞ¤-zÇkô¤Å-m- ¤Û-IPÅ-ZÛÅ-ºzÞ¤-ZÛÅ-FÛ-®¤-M-¤±ôºÛ-¡-½ÀzÅ-ˆÛÅ-ºEï¼-bï- G¼-ÅôP-V-¤ïh-Hã¼-q-ÅôGÅ-º‚ãP-z-ºFâG-qºÛ-hPPÅ-CG-Tm-HÛ-ºDô¼-»ÞG-ºi-¤Ûm-ºôG-Aïm-¾¤-hÝ-ÅôP-Çeï- º²¤-JÀÛP-»ôPÅ-mP-GÅôm-qô¼-GmÅ-¤Dm-±ô¼-z¸ôh-q¼-h;º-zºÛ-ÇkÝG-zÇS¾-±h-¤ïh-¥ôP-hGôÅ-‚ãP-z-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།