Íï-Áï-»ºÛ-mP-¤±ô-½ÀzÅ-iG-qôºÛ-Aïm-Pm-ºôG-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-±h-h-hÝP-Wï-ºw¼-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-ºhÝG


2004-12-28
Share

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-ÍÛm-^ô-mï-Áï-»ºÛ-¤±ô-JÀÛP-ŸÛG-GÛ-Zï-ºI¤-hÝ-Å-»ô¤-ºGݾ-±h-IPÅ- 9 ‚Å-q-ŸÛG-zMz-q-hïºÛ-ºGݾ-ÁÝGÅ-M-G¼-M-¤±ôºÛ-mP-ÇÀïzÅ-Çeï- ±ßºÞ-mÙ-©Ûh-TïÅ-¤±ô-½ÀzÅ-iG-qôºÛ-Aïm-Pm-ºôG- Íï-Áï-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-»Þ¾-Iâ-DG-GÛ-mP-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-±h-h-V-FÛ-zŸÛ-Zï-z¼-ÇÀïzÅ-»ôh-q-hP- h-hÝP-Wï-ºw¼-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-ºhÝG- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºGô-ºFÛh-ºôG- Gôh-VGÅ-‚ãP-zºÛ-»Þ¾-Iâ-hï-hG-GÛ-mP-Ǩm-hP- ¸-zTº- hï-zŸÛm-ºfÞP-Vß-G®P-Åï¾-‚ïh-MãºÛ-¤fÞm-Aïm-ÅôGÅ-¤Dô-vôh-‚ïh-q-ÅôGÅ-P¾-Åï¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-ºhÝG- Vß-ºôG-Å-»ô¤-HÛ-GôÅ-VGÅ-hï- Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-zTß-®¤-HÛ-mP-‚ãP-»ôh-q-hP- GôÅ-VGÅ-wôG-»Þ¾-HÛ-»Þ¾-Iâ-hï-hG-±P-zºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ- ¤Û-ÁÛ-Bôm-VGÅ-ˆÛ-IPÅ-ºzô¼-h-¿e-¾Å-VïÅ-¤P-hÝ-ºIô-Mã-»Ûm-qºÛ-±ôh-hqG-GmP-zŸÛm-»ôh-ºhÝG- GôÅ-VGÅ-Vï-ÁôÅ-‚ãP-zºÛ-Å-DÞ¾-hï-hG-GÛ-mP- ¤ÛºÛ-wÞP-qô-hP-hÝh-ºIôºÛ-¼ôÅ-DïPÅ-Çeï- ºfÞP-Vß-G®ôG-q-VGÅ-q-hP- hï-zMãh-zÁ¾-mh-ÅôGÅ-ˆÛ-mh-»¤Å-»ôP-MãºÛ-Zïm-D-Vïm-qô-»ôh-q-hï-hG-ºGôG-fzÅ-Vïh- GP-¤HôGÅ-wÞP-qô-¤ï¼-zÆïGÅ-GbôP-Mã-hP- Å-ºôG-bà-Ç~Å-q-ÅôGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-mP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m- h-¼ïÅ-ˆÛ-Vß-ºôG-Å-»ô¤- ±ßºÞ-mÙ-©Ûh-TïÅ-qºÛ-hïºÛ-ºôG-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-DôPÅ-mÅ-GÅÞ¤-V-GTÛG-®¤-yâ-GÝ-»Ûm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།