Íï-Áï-»ºÛ-JÀÛP-ym-HÛ-M¾-Dz-±ôºÛ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-¤WâG-OÛ¾-»ôh-q-¼ïhü


2006-12-16
Share

{}ü üÍ-¼z-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-M¾-Dz-;‡¼-HÛ-M¾-Å- lô-È-¼Þ-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 1 mÅ- 15 z¼-±ôGÅ-qºÛ-Íï-Áï-»ºÛ-JÀÛP-ym-DôPÅ-ˆÛ-M¾-Dz-±ôºÛ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-hï-zŸÛm- ¾¤-¿ËôPÅ-¿km-qºÛ-PP-D-Å-¤WâG-OÛ¾-»ôh-q-¼ïh- Íï-Áï-»ºÛ-¯ïh-ºIm-fïPÅ-15q-hïºÛ-mP- ¯ïh-¤ô-z-wÞ¾-hÝ-Hã¼-q-±ô¼- GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤- 428 ¾ïm-Mã-»ôh-q-mÅ-M-mG-GÛ-¯¾-ºIm-q-±ôÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-Eôm-zÇkô¤Å- 165 ¾ïm-bï- fïPÅ-ºhÛºÛ-Íï-Áï-»ºÛ-¯ïh-¤ôºÛ-¯¾-ºIm-mP- M-mG-GmÅ-¼Û¤-hP-qô-hP- GZÛÅ-q¼-¿Ëô-‚P-;ô-¼Û-»- GÅÞ¤-q¼- ZÛ-ÈôP-ÇÀïzÅ-»ôh-q-¼ïh- Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz-±ôºÛ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-fïPÅ- 16q- hï-»P-xÛ-¾ô- 2010ºÛ-¾ô¼-M-mG-GÛ-IôP-Eï¼-GÝP-=ºôºÛ-mP-Gô-OÛG-ŸÝ-Mã-»Ûm-q¼-zdïm-fïPÅ-ºhÛºÛ-¯ïh-¤ôºÛ-¤WâG-zÇkô¤Å-¤²h-ÇKô-±¼-XïÅ- Íï-Áï-»ºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-h¼-V-hP- Oôm-¤ï-zTÅ-q- M-mG-GÛ-¯¾-ºIm-q-±ôÅ-M-mG-bà-ºEï¼-»ôh-q-¼ïh- Íï-Áï-»ºÛ-JÀÛP-ym-DôPÅ-ˆÛ-M¾-Dz-±ôºÛ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-hP-qô-hï- 1951 ¾ô¼-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-Gô-OÛG-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།