Íï-Áï-»ºÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ-w×-¼ïm-ÅïºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Gż-q-¾-º±¤Å-ºiÛ-GmP-»ôh-qü


2007.05.07

{}ü üÍï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-DG-GÛ-hzÞ-FÛh-±ôÅ- w×-¼ïm-ÅïºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-ºôÅ-fôz-‚ãP-zºÛ- Ç+Ý-ŸzÅ- mÛ-;ô-¾-Åï- ż-;ô-²Û- ¾-º±¤Å-ºiÛ-GmP-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-ÁÛm-²ô-Í-¡ï-»ÛÅ- ZÛ-ÈôP-mÅ-w×-¼ïm-Åï-¿Ëm-ºƒï¾-¾¤-HÛ-hÝÅ-¼zÅ-Gż-q-ŸÛG-ºGô-º²âGÅ-ˆÛ-Vïh-¤Z¤-¾Å-ŸÝ-Mã¼-I-OÛG-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP- xôGÅ-¤±ßPÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm- Èà-WÛm-fºôÅ- M-mG-¾-w×-¼ïm-Åï-¿Ëm-wÞGÅ-MP-¼ÛP-qôºÛ-fzÅ-‚ãÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-Vïh- xôGÅ-GZÛÅ-wm-±ßm-¤Z¤-¾Å-ŸÝ-fÞz-qºÛ-fÞGÅ-¼ï-GmP-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-¤±ßPÅ-ˆÛ-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-Íï-¾ï;-²ïm-^¼-^ºô-m¼-»ÛÅ- Ç+Ý-ŸzÅ-ż-;ô-²Û-fïPÅ-¤P-¤W¾-¥ôP-»ôh-qÅ- DôP-w×-¼ïm-Åï-GÛ-hzÞ-FÛh-»G-qô-ŸÛG-VGÅ-MãºÛ-±ô¼-ÇoP-hï-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- w×-¼ïm-Åï-GÛ-Vz-ÆÛh-mP-G»¾-f¾-¿e-z-º²Ûm-qºÛ- Ç+Ý-ŸzÅ- mÛ-;ô-¾-Åï- ż-;ô-²Û- mÛ-hï-Çkôm-ÈP-G-¼Û×-mÅ-»ôP-zºÛ-BzÅ-zTô¾-z-ŸÛG-GÛ-zÞ-yâG-»Ûm-q-hP- hGÝP-IPÅ-52 ¾-wïzÅ-qºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-ż-;ô-²Û- ¾-h-¼ïÅ-VïÅ-ºIm-¯ôh-Vï-zºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP-ºôÅ-IPÅ-ˆÛ-zM-V-53 fôz-»ôh-q-hP- DôP-GÛ-D-Gbh-uÛ-±ôGÅ-¼ÛP-¾ÞGÅ-±ôGÅ-qºÛ-ÆÛh-º²Ûm-ºôÅ-¤Û- ¿U¤-¼ô×-»¾-¾-ºôÅ-IPÅ-ˆÛ-zM-V- 47 ¾Å-fôz-¤ïh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎