Íï-ÁÛ-»ºÛ-mP-wô-¤ô-h‚ï-º‚ïh-‚Å-qºÛ-Aïm-HÛÅ-zÞïh-ˆÛ-¾Å-¯ô¾-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-ZÝP-ÁÅ-»Ûm-qü


2007.05.10

{}ü üÍï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-DG-GTÛG-bà-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-xÛm-»ôh-q¼-¤-z¿eôÅ-q¼- zÞïh-±ô¼-¾Å-;-±ß¾-zŸÛm-fôz-ˆÛ-¤ïh-q-hP- hï-¿e¼-¤-fôz-qºÛ-Aïm-HÛÅ-wô-¤ô-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-‚-uôh-º²Ûm-q-hP- DôP-±ô¼-¾Å-JÀ-»P-ZÝP-z-vôh-ˆÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-ºDôh-qºÛ-ljm-fô-ŸÛG-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-zbôm-»ôh-q-¼ïh- M¾-uÛºÛ-¾Å-¯ô¾-OÛG-º²âGÅ-hïÅ-zbôm-qºÛ-ljm-fô-hïºÛ-mP- zÞïh-hP- xÛ-xôGÅ-mÅ-»ôP-qºÛ-¾Å-¯ô¾-z- ¾ÞÅ-Åï¤Å-¤Û-zhï-zºÛ-¤Û-ÅôGÅ-±ôGÅ-Çkï-‚ï-ƒG-q-WÛ-ºi-ŸÛG-GÛ-fôG-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-‚-uôh-Çtï¾-»P- hïÅ-DôP-±ôºÛ-fôG-¤Z¤-Çoôm-zÁÝ-GŸôG-‚-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-q-ǨôÅ-¤ïh-D¼- ‚-uôh-hïÅ-hq¾-º‚ô¼-ºIm-zÇkݼ-HÛ-¾Å-hôm-¾-»P-Gmôh-Bôm-»ôP-GÛ-»ôh-q-z;ôh-ºhÝG- M¾-uÛºÛ-¾Å-OÛG-º²âGÅ-ˆÛ-Íï-ÁÛ-»-hP-ŸÛ-zhï-M-¤±ôºÛ-¤Pº-DÞ¾-±m-qºÛ-ºGm-º²Ûm- WÛ-Ç~ä-mG- »ÛÅ- h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-‚-uôh-hï-mÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-lôG-¼ô¾-zbP-qºÛ-‚-uôh-TÛG-»Ûm-q-¤-¸h- hq¾-º‚ô¼-º²âG-zCæm-HÛ-¿e-Iâz-hP-»P-ºG¾-º²ô¾-‚ïh-qºÛ-‚-uôh-TÛG-»Ûm-q-GÅÞPÅ-ºhÝG- h-hÝP-ljm-fô-hïºÛ-mP- º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-mP-zÞïh-¾Å-¯ô¾-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zŸÛm-»ôh-m-»P- h‚ï-º‚ïh-¾¤-¾ÞGÅ-ˆÛ-‚-uôh-Çtï¾-zºÛ-Aïm-HÛÅ-¿Ëô-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-DÞ¾-hÝ-zÞïh-ˆÛ-¾Å-¯ô¾-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-ZÝP-ÁôÅ-»Ûm-q-zXôh-»ôh-q-hP- hïºÛ-mP-mÅ-M-G¼-mP-zÞïh-¾Å-¯ô¾-zºÛ-IPÅ-ºzô¼-mÛ-zM-V- 26 ®¤-¾Å-¸Ûm-HÛ-¤ïh-q-z;ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡུན་རིང་སྒོ་རྒྱབ་པའི་བོད་དང་བལ་ཡུལ་ཀྱི་ས་མཚམས་འགག་སྒོ་བཅུ་བཞི་སྒོ་ཕྱེ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎