zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-IôÅ-±ô^-º±ô^-ºhÝÅ-zTß-q-hï-zŸÛm-¤WâG-OÛ¾-qü


2005-09-26
Share

{}ü ü¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-14ZÛm-hzÞ-º²âGÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-13qºÛ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-º±ôGÅ-ºhÝÅ-zTß-q-hï-zŸÛm-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-M¾-DºÛ-PP-¤WâG-OÛ¾-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG- hï-»P-zôh-ˆÛ-i-MÅ-hï-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-m- zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-ºhÝÅ-ºhÛºÛ-fôG-ºiÛ-z-ºiÛ-¾ïm-zÇkô¤Å-33‚ãP-»ôh-q-hP-fÞGÅ-ÇoP-GŸm-Ç+ݾ-HÛ-IôÅ-ºV¼-3 FÛ¤Å-z¸ôºÛ-¾Å-hôm-fôG-»ÛG-V-11hP-hï-hG-fôG-z¸ô-zTôÅ-IôÅ-ºV¼-7 GŸÝP-ºƒï¾-IôÅ-Vôh-IôÅ-ºV¼-11 ÇKï¼-HÛ-IôÅ-ºV¼-2 hï-zŸÛm-z;º-ÁG-GÛ-Gž-zÁh-zTÅ-ˆÛ-fôG-uÛ-ºfÞÅ-n¤Å-ˆÛÅ-z;º-zÇkݼ-GmP-»ôh-q-¼ïh- zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-ºhÝÅ-10qºÛ-ZÛm-¤fº-¤¼-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ô^-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-qh-¤-º‚ãP-GmÅ-¤VôG-GÛÅ-zôh-¤Û-uÛ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-uÛ-ºfÞÅ-n¤Å-lôG-¯-GTÛG-bà-zOÛ¾-mÅ-mP-DÞ¾-¤fÞm-qô-GmP-Mã-G¾-Vï-»Ûm-Ç+ô¼-¤WâG-zÇkô¤Å-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-z-hP- »P-DôP-GÛÅ-uÛ-ºfÞÅ-n¤-qÅ-¤-ºôPÅ-q¼-IôÅ-±ôGÅ-mP-zÇo¤Å-qºÛ-»ÛG-V-DG-hG-V-hP-zXôh-‚-ÅôGÅ-GP-TÛºÛ-fh-±h-¿km-ŸÛG-hGôÅ-q-G¾-Vï-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG- ¤fº-hôm-hÝ-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-¤VôG-mÅ-zôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Ç+Ý-±ï-ŸzÅ-qh-zdm-TÛP-fÞGÅ-ˆÛ-zŸïh-hôm-ºzh-¤ïh-¿Ëàm-HÛÅ-ºIâz-qºÛ-Ǩôm-ºhÝm-GmP-fôG-h-¼ïÅ-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-±ôGÅ-ºhÝÅ-10hï-M¾-DºÛ-PP-¤WâG-OÛ¾-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།