Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¤WâG-OÛ¾-HÛÅ-¤²h-ÇKô-¤-±ßGÅ-GôP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-fzÅ-‚Å-qü


2004-08-29
Share

{}ü üJËÛ¼Û-ÅÛºÛ-M¾-Å-Íï-fïmÅÛ-mP-±ôGÅ-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¤WâG-OÛ¾-HÛÅ-¤²h-ÇKô-¤-±ßGÅ-ˆÛ-Vß-±ôh-ºGº-ÁÅ-GôP-zôh-¤Û-hP-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-¯ïh-fP-Vïm-qô-hïºÛ-mP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-fzÅ-‚ïh-Ç+zÅ-ÆâP-Bôz-h¤G-¤ÛºÛ-hz¼-¾-GhôP-fÞG-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü

hï-»P-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-¤WâG-OÛ¾-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-¤Iôm-zhG-»Þ¾-Iâ-M-mG-¾-¯ïh-ºIm-hïºÛ-h¼-V-¯ÛÅ-vôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ- hÝÅ-Ç+zÅ-hï-hP-zÇeàm-bï-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±ôÅ-M-¤ÛÅ-zôh-mP-z®m-º²â¾-‚Å-q-hP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¯ÛÅ-¤ïh-lôG-¼ô¾-zbP-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-M-¤Û¼-¯ïh-ºIm-hïºÛ-¤Iôm-zhG-‚ïh-qºÛ-V-Aïm-±P-¤ïh-qºÛ-Pô-Lô¾-GmP-MãºÛ-I-OÛG-ÇSôm-±ßh-mÅ-»ôh-q-¿e¼-h-¼ïÅ-hPôÅ-ÅÞ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-Zïm-dôGÅ-qºÛ-¿e-ÆâP-DP-zMãh-¯ïh-fP-mP-º²â¾-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-iâG-GÛÅ-h¼-V-¤±ôm-¤hôG-mG-qºÛ-ÇeïP-¤ï-¤hºÛ-¿kïºÞ-ºwôG-q-¿e¼-HÛ-Íï-DÞP-¿S-»ôh-q-ŸÛG-ºV¼-Çeï-¯ïh-fP-¿eï-zºÛ-xôGÅ-ÅÞ-Gô¤Å-zIôÅ-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-fzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü Ç+zÅ-hï¼-Zïm-dôGÅ-q-hP-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-h¤G-¤Û-ºGº-ÁÅ-HÛÅ-DôP-n¤Å-z;G-ºGôG-‚Å-q-¤-¸hü EãG-®¤-¼ÛP-h¼-V-mG-qô-hï-z®m-ºyôG-‚Å-q-hPü h-hÝP-DôP-±ôºÛ-¾ÞÅ-fôG-bà-»ôh-qºÛ-Çeôh-wh-ÅôGÅ-ÇSôG-zÁï¼-‚Å-bï-zôh-hôm-iÛ¾-zOGÅ-ˆÛ-ºDôh-qºÛ-Çeôh-GôÅ- =Û-Á^- hPü ¢¼-»ÛG- hï-zŸÛm-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-qºÛ-»ÛG-V-ºGº-ÁÅ-wôG-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-xôGÅ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-mP-©Å-Bôm-ºwôG-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-¤ïh-q-hPü h-hÝP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-¤Þ-¤fÞh-hï-Å-GmÅ-GTÛG-bà-zÇkh-hï-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-q-¤-¸hü DôP-±ô-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛ-Ç+Ý-±z-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ-z;º-¤ô¾-ŸÝ-fzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།