z¾-»Þ¾-mÝz-PôÅ-ÅÞ-¸¤-q-¾ÞG-qºÛ-hôm-Aïm-mP-¤Û-¤P-15®¤-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-ºhÝG


2007.12.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üz¾-»Þ¾-mÝz-PôÅ-ÅÞ-¸¤-q-¾ÞG-qºÛ-hôm-Aïm-mP-¤Û-¤P-15®¤-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q-¤-¸h-¤Û-¤P-zM-¿ËG-®¤-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG z¾-»Þ¾-mÝz-xôGÅ-Å-DÞ¾-hÝ-¸¤-q-¾ÞG-qºÛ-XïÅ-Å-GmÅ-Zïm-dôG-¤Û-Ço-hP-h¤G-¤Û-hï-zŸÛm-¤Û-¤P-zTÅ-zM-¿ËG-®¤-¤Z¤-zŸÝGÅ-ˆÛ-fôG-hô-wôG-‚ãP-zºÛ-¤Û-Ço-º±ô¾-ŸÛz-‚Å-qºÛ-XïÅ-h-¿eºÛ-V¼-Ç+zÅ-hï¼-¸¤-qºÛ-ÇeïP-Bôh-¤Dm-¤Û-¤P-15Aïm-ºhÅ-ÅÞ-Hã¼-»ôh-q-¤-¸h-¤Û-¤P-100¿ËG-®¤-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-»ôh-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-º²Ûm-BôP-¿Ëm-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-G®ô-zô-Ç+Ý-ŸzÅ- Í-mÛ¾-qºm-^ï- ¤VôG-GÛÅ- Íï-qÛ- ŸïÅ-q-z¾-»Þ¾-Å-GmÅ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-hÝ-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gž-Çeôm-GmP-zŸG »P-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞPÅ-m- P-±ôÅ-h-hÝP-»P-hôm-Aïm-hïºÛ-ºôG-¤Û-Ço-G-±ôh-®¤-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-z-Gž-qô-ÁïÅ-dôGÅ-¤ïh-ÇezÅ-hôm-Aïm-‚ãP-źÛ-Å-GmÅ-ÅÞ-¤Þ-¤fÞh-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-hÝ-GbôP-zŸÛm-»ôh-qÅ-¤HôGÅ-¥ã¼-hôm-Aïm-hïºÛ-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-Hã¼-z-hP-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-Hã¼-zºÛ-¤Û-Ço-±ôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Gž-qô-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-z-‚ïh-zŸÛm-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎