zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-qü


2005-12-26
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-i-MºÛ-mP-hï-¼ÛP-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Zï-hÝÅ-zôh-mP-GÛ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-q-±ôºÛ-fôG-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-¸ï¼-zºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-¾ïm-zÇe¼-Ç+zÅ- hGï-ºhÝm-q-±ôºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚Å-qÅ-¤-¸h- hGï-ºhÝm-q- 5 º²Ûm-z¸ÞP-z®ôm-ºWâG-‚Å-qºÛ-hôm-Aïm-fh- zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 23 ZÛm- M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-VôÅ-hh-¼P-¤ôÅ-ˆÛ-fôz-fP-ƒ¾-zºÛ-zôh-¤Û-Åï¼-B-uÛ-»ôPÅ-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ˆÛ-;Ým-ÇÀôP-ºIï¤Å-Çeôm-GmP-z-hP-£GÅ- hPPÅ-CG-Tm-HÛ-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG- º²¤-JÀÛP-»ôPÅ-ˆÛÅ-hô-ÇoP-hô-ºDÞ¼-„ÀPÅ-MãºÛ-ÇÀh-hÝ- ŸÛ-zºÛ-¾¤-mÅ-PG-zTh-ˆÛ-Pô-Lô¾-ŸÛG-z¯¤Å-GmP-»ôh-q-¼ïh- PG-zTh-ˆÛ-¾¤-mÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-z¯ô¤Å-GmP-z-hP-hÝÅ-GTÛG-bà- zôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-GmP-¼ôGÅ-GmP-ŸïÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-uÛ-Ez-iâP-Vï-¤VôG-¾-ŸÝ-»ÛG-hP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-WÛm-fºô-¤VôG-¾ºP-ŸÝ-»ÛG-ŸÛG-wÞ¾-bï- ŸÝ-»ÛG-hïºÛ-mP-qa-Vïm-VßP-ÆÛh-¼Ûm-qô-Vï-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-fï-zÅ- zôh-mP-GÛ-Vz-ÆÛh-z®ôm-q-n¤Å-JÀôh-ºIô¾-GbôP-hGôÅ-q-hP- ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-mP-mÅ- M-mG-GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-hP- h¤G-¤Û-±ô-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-q-hP- zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¯Û-z;ݼ-ŸÝ-hGôÅ-q- zôh-MºÛ-hz¼-wm-±ßm-»Ûh-VïÅ-ºwï¾-zºÛ-ÇÀh-hÝ- M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-ºDô¼-»ÞG-z¸P-qô-zCæm-hGôÅ-q- zôh-ˆÛ-¯-hôm-fh-»Þm-¼ÛP-zdm-qºÛ-fG-GTôh-GmP-xÛ¼- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-ŸÛ-¤ô¾-GmP-hGôÅ-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-hGôÅ-ºhÝm-Gž-z;ôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།