xÛ-¹-8±ïÅ-8mÅ-z¸ÞP-M-mG-¾-Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïh-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtï¾-Mãü


2007-07-30
Share

{}ü üÅP-¾ô-uÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-uÛ-¹-8 ±ïÅ-8 ZÛm-M-mG-GÛ-M¾-Å-Ç~h-TÛP-GÛ-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-±ßGÅ-MãºÛ-ÇKô-º‚ïh-ZÛm-¤ô-ŸÛG-»Ûm-q¼-zdïm-h-¾ô-uÛ-¾ô-2007 uÛ-¹-8 ±ïÅ-8 HÛ-ZÛm-mÅ-z¸ÞP-¾ô-GTÛG-bG-bG-»ôh-q-hï-z¼-ZÛm-¿e¼-IPÅ-;-¼ï-ZÝP-hÝ-IPÅ-¯ÛÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-iÛ¾-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-bï-zôh-fï-zºÛ-M-mG-M¾-»ôPÅ-ˆÛ-mP-n¤-q-z¸P-qô-hP-zhï-BÛh-ˆÛ-º±ô-z-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¿e¼-xôGÅ-GŸm-ŸÛG-mÅ-zôh-¼ÛGÅ-hP-zôh-hôm-¾-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±ôGÅ-q-ºi-¤Ûm-±ôÅ-M¾-uÛºÛ-mP-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-»G-qô-¤ïh-¾ÞGÅ-hP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-¾-z®m-Gmôm-‚Å-hP-‚ïh-¤Þh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛ¼-º²¤-JÀÛP-GÛ-fôG-mÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-ZÛm-¤ô-ŸÛG-¾-ºV¼-ºGôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hï¼-zdïm-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-±ô¼-ÇkÝG-¢ôP-h;º-P¾-hP-zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-¾-M-¤ÛÅ-z¯Û-¤ïh-lôG-¼ô¾-hÝ-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-zzÅ-ºhÛ-¤ïh-q-z¸ô-zºÛ-º²¤-JÀÛP-GTÛG-»Ûm-¾-zŤ-±ß¾ºP-GTÛG-TïÅ-qºÛ-ºzôh-±ÛG-OôGÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།