ºz¼-¤ºÛ-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-;Û-hP-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-z¼-¤W¾-ºyh-GmP-ºhÝG


2006-11-11
Share

{}ü üz¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-z¸P-z®ôm-hÝ-zŸG-qºÛ-z¼-¤-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-;Û-hP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-Gž-Ç+Ý-±z-z¼-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-ºhÝG- G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-z¼-¤ºÛ-M¾-Å-»m-Gôm-hÝ-z¼-¤ºÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-;ÛºÛ-hP-z¼-¤ºÛ-mP-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-qºÛ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-Gž-Ç+Ý-±z-Ç+Ý-ŸzÅ- ÍÛz-¼-ÈÛ¤-G¤-z×-¼Û- ¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-z¼-¤ºÛ-iÛ¾-zOGÅ-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zŸG ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-ÍÛz-¼-ÈÛ¤-G¤-z×-¼Û-¤VôG-hP-z¼-¤-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-;ÛºÛ-n¤-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-GmP-»Å-¾ô-ºhÛºÛ-mP-h-¼ïÅ-fïPÅ-GZÛÅ-q-hï-»Ûm-q-hP-ü h-¾ô-xÛ-¹-¿S-qºÛ-±ïÅ-20ZÛm-DôP-n¤-GZÛÅ-z¼-¤W¾-ºyh-fïPÅ-hP-qô-hï-GmP-»ôh-TÛP-ü DôP-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-GZÛÅ-mP-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-;ÛºÛ-¤W¾-ºyh-GmP-fÞz-¤Dm-xÛ-M¾-z-fôG-¤-hï-»Ûm-q-¼ïh-ü z¼-¤-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤-ÍP-ÅP-ÅÞºÞ-;Û-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-zhÝm-¼ÛP-z¼-¤-iG-qôºÛ-GŸÝP-GÛÅ-z¸P-z®ôm-hÝ-zŸG-»ôh-q-hP-ü Mãm-hÝ-¹-z-¼ï¼-Ç+Ý-G¸ÞGÅ-zdG-hrh-Vïh-Ǩm-q-hP-fÞG-ºyh-‚Å-zTßG-q-¾Å-hï-¤Ûm-¤Û-ÅÞ-hP-»P-fÞG-ºyh-‚ïh-zTßG-GÛ-¤ïh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།