ºz¼-¤ºÛ-¿U¤-ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ-JÀôh-ºIô¾-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-qü


2005-09-27
Share

{}ü üºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-q-hzÞ-z½‰ïÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯ÛºÛ-Ç+zÅ- iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-z;º-hGôPÅ-GŸÛ¼-z¸ÞP- h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-¿U¤- ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ- JÀôh-ºIô¾-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-zŸGü zhÝm-yG-GTÛG-GôP- Vï;- uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¶;-¾ï¶- È-¶¾- hP- ¿Ëô-ÍwË-;Û-¼ÛºÛ-»ï-ÁÝ-n¤-hG-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-„À-Vïm- ^ïÅÛ-¤ïmi- =â-=â- n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ- ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ- JÀôh-z=ô¾-º‚ãP-fzÅ-ÅÞ-M¾-±ôGÅ-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-¾-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-hGôÅ-q-hP-hï-zŸÛm- ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-M¾-Dz-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-zTôÅ-zNå¼-HÛ-fh-¾- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-¿Ëm-hP-¾Å-hôm-¤Z¤-¼Þz-GmP-hGôÅ-q¼- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-z;ôh-Ez-ˆÛ-IôÅ-Vôh-zŸG-hGôÅ-qºÛ-ljm-fô-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝÅ-q-¼ïh- Mã-¤±m-ºhÛºÛ-V-mÅ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-ºz¼-¤ºÛ-M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-q-hzÞ-z½‰ïÅ-mÅ-¾ô-Pô-17ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯ÛºÛ-Ç+zÅ- M¾-»ôPÅ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qÅ- ºz¼-¤-hï-zŸÛm-M¾-±ôGÅ-mP-±ôGÅ-ŸÝGÅ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-ÇezÅ- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-Vïm-HÛ-IôÅ-Vôh-hP-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-¤VôG-GÛ-¼ï-ºhÝm-DG-¾-ºz¼-¤ºÛ-iG-qôºÛ-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-z¯Û-z;ݼ-ŸÝÅ-MãºÛ-ºGm-ºFÛ-»ôh-q¼-ÅôP- hï-hôm-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-z;º-hGôPÅ-GŸÛ¼-¸ÞP- ÍP-Åm-ÅÞ-TÛ- JÀôh-ºIô¾-hGôÅ-qºÛ-uÛ-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-ºhÝG- ºz¼-¤ºÛ-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-z½‰ïÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-zºÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG- Í-¼Û-hP-ÍÛm-»Þ¾-hï-zŸÛm-w˼ïm-ÅÛ-M¾-Dz-ˆÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Ç+Ý-±z-zTÅ-Eôm-Ç+Ý-¤Iôm-500¿ËG-Vïh-wïzÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།