Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-ÆÛh-„Àôm-mÅ-Gô-Ç+zÅ-‚ãP-±ï-&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-Mãü


2007.05.18
&G

&G

{}ü üÍô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-ºhôh-qºÛ-ÇSôm-zl-zbP-z-hï¼-Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-ÇoP-z¼-¤Û-ºWôG-qºÛ-n¤-ºHã¼-zÇeïm-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-ÆÛh-„Àôm- W×ôm-È-¶-^ï- ¤VôG-mÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»-hP-M-mG-hz¼-ºƒï¾-¾¤-z¸P-qô-»ôh-q-¤-¸h-ü M-mG-hï-zŸÛm-Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-±ôP-¼ôGÅ-Vï-ÁôÅ-ˆÛ-M¾-Dz-ˆP-»Ûm-q-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-mÅ-DôP-GÛÅ-ÅÞ-hP-ºƒï¾-¾¤-‚ïh-»Å-hï-DôP-ÇKï¼-HÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-»Ûm-q-¾Å-ü GŸm-HÛ-Å-mÅ-ÇÀôz-Çeôm-ŸÝ-hGôÅ-»Å-¤ïh-q-hP-ü G¾-ÆÛh-Gô-Ç+zÅ-‚ãP-±ï-DôP-GÛÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-GÅÞP-ºhÝG &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-h-¾ô-xÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-6mÅ-Íô-ÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-ºV¼-»ôh-q-hP-ü &G &GôP-Å-¤VôG-xÛ-M¾-»Þ¾-Iâ-DG-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-qºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Mãm-hÝ-mÅ-zBôm-zXôh-hP-¤±m-Ǩh-ŸÝ-¤ÞÅ-»Ûm-q-zŸÛm-ü h-¼ïÅ-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-¤-TP-h‚ãÅ-ˆÛÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÛ-M-mG-D-ƒ¾-GbôP-¤Dm-ŸÛG-»m-q-zXôh-mÅ-xÛ-M¾-M¾-Dz-DG-hP-±ôGÅ-Çkï-DG-GÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¤W¾-¤ô¾-GmP-Mã¼-ÇSôm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ཁེ་ཎ་ཌ་དང་ཨ་རི་གཉིས་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་ཆེད་ཁེ་ཎ་ཌར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྨན་རིའི་གྲྭ་ཚང་དུ་སྨན་སྒྲུབ་ཆེན་མོ་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བའི་སྒྲུབ་ཆེན་ཚོགས་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎