Íô-ÅÛ-=Û-¼Û-»Å-¤hô-hzÞÅ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-im-GÅô¼-£GÅ-dGÅ-ºhôm-ºIï¤Å-‚Å-qü


2006-09-23
Share

{}ü üÍô-ÅÛ-=Û-¼Û-»ºÛ-M¾-Å- ¶Û-»-m-mÅ-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-Èà-¶-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- Íô-ÅÛ-=Û-¼Û-»ºÛ-£GÅ-DP-GÛÅ- qï-TÛP-mÅ- zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-Gż-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-im-GÅô-¤±ôm-‚ïh-hÝ- £GÅ-dGÅ-ŸÛG-ºhôm-ºIï¤Å-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü £GÅ-dGÅ-ˆÛ-Mz-¿YôPÅ-¾- ¿YÛh-Z¤Å-¿km-qºÛ-wô-ƒP-qô-bØ-¾-hP- ºIâ¾-q-Bï¾-ºiïm-‚ïh-qºÛ-¼Û-¾Û-ŸÛG-GÛÅ-¿Ë-źÛ-BÛh-VߺÛ-ÇeïP-GÛ-¤ï-ºDô¼-HÛ-¸¤-q-zL¾-mÅ-ºIô-z-¤±ôm-hôm-HÛ-q¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïh-ü Íô-ÅÛ-=Û-¼Û-»ºÛ-mP-£GÅ-dGÅ-ŸÛG-q¼-zCæm-ºIï¤Å-Çtï¾-‚ïh-xÛ¼-£GÅ-dGÅ-z¸ô-z;ôh-ˆÛ-Mz-¿YôPÅ-fh-¼ÛG-q-Gż-q-º±ô¾-qºÛ-Vïh-hÝ-Íô-ÅÛ-=Û-¼Û-»ºÛ-£GÅ-DP-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-h-¾ôºÛ-xÛ-¹- 7 qºÛ-±ïÅ- 1 ZÛm- ¤ï-ºDô¼-hPôÅ-ÅÞ-ºGô-º‚ïh-‚ïh-Ç+zÅ- DôP-±ô¼-¤±ô-ÇSôm-DÞ¾-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-¤ï-ºDô¼-mP-ºIÛ¤-ºIâ¾-‚Å-q-»Ûm-q-¼ïh-ü Íô-ÅÛ-=Û-¼Û-»ºÛ-£GÅ-DP-GÛÅ-qï-TÛP-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-HÛ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-fh-£GÅ-dGÅ-ºhôm-ºIï¤Å-‚-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-mÛ-£GÅ-dGÅ--hïºÛ-zMãh-mÅ- ¤ï-ºDô¼-hï-®¤-HÛÅ-¤-¸h- zôh-ˆÛ-Ç+ô¼-¾-»Þ¾-hïºÛ-¤Û-¤P-GÛ-Fôh-¾-Gô-dôGÅ-¤fô-¼Þ-ºIô-zºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།