Ç~m-;Û-¤Þm-¤VôG-mÅ-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-VïºÛ-¤²h-ºGm-zŸïÅ-»ôh-q-¼ïh-


2007-01-01
Share

{}ü ü¿Ëô-;ô-¼Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- Ç~m-;Û-¤Þm- ¤VôG-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-VïºÛ-¤²h-ºGm-hï-xÛ-¾ô-Gż-zŸh-mÅ-zŸïÅ-»ôh-q-¼ïh- DôP-Íï-ÁÛ-»ºÛ-JÀÛP-Vïm-mP-GÛ-»Þ¾-DG-ŸÛG-GÛ-GôP-ŸÝÅ-¤²h-ºGm-hï-zŸïÅ-¤Dm-DôPÅ-mÅ-¾ô-Pô- 35 ºÛ-mP-fôG-¤-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- DôP-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-ÍP- 8 q-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-hP- ;ô-w×Û-Í-mm- ¤VôG-GÛÅ-¤²h-ºGm-hï-¾ô-Pô- 10 ºÛ-¼ÛP-zŸïÅ-»ôh-q-¼ïh- DôP-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºGm-zŸïÅ-qºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-º²¤-JÀÛP-mP-h;º-½‰ôG-¤P-hG-TÛG-ºyh-zŸÛm-q-hP-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-OÛG-º²âGÅ-hï-zTôÅ-zNå¼-GmP-MãºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-ºDï¾-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-ÁôG-DG-wm-±ßm-hz¼-ŸÛ-ºIÛG-hP-ŸÛ-¤fÞm- M¾-±ôGÅ-ˆÛ-OÛG-º²âGÅ-mP-„ÀP-hô¼-HÛ-GmÅ-±h-hï-È-TP-GÛ-¤fô-qô-ŸÛG-z¸ôÅ-GmP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-iâP-Vï-Gż-q¼-h;º-½‰ôG-Vï-ÁôÅ-ÁÛG-mÛ-ÍwÛ-¼Û-;ºÛ-mP-GÛ- ÅÞ-^ºm- GŸÝP-xôGÅ-mÅ- ^¼-wËà¼- mP-M¾-±ôGÅ-hP-ÍwÛ-¼Û-;-fÞôP-GÛ-ŸÛ-zºÛ-hqÞP-h¤G-zŸG-VôG-qºÛ-DÅ-¾ïm-¾ïm-fzÅ-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-DôP-GÛÅ-‚P-;ô-¼Û-»ºÛ-Gmh-hôm-fôG-¼P-ZÛh-ˆÛ-Z¤Å-±ô¼-hï-zïh-uôh-GmP-zºÛ-¼ï-z-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།