¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-zŸÛm-GmÅ-Ç+zÅ-¼ÛP-xÛ-ºHPÅ-GmP-Mã-»Ûm-qü


2004-12-30
Share

{}ü üh-¾m- ±ßºÞ-mÙ-©Û- ŸïÅ-qºÛ-Å-»ô¤-HÛ-Aïm-qÅ-M-¤±ôºÛ-¡-½ÀzÅ-ˆÛ-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-zTß-®¤-mP-¤Û-¤P-FÛ-FG-¤P-qô-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-qºÛ-Gôh-VGÅ-wôG-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ- źD- ŸïÅ-qºÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-±ôGÅ-¤ÛºÛ-M¾-Dz-GÅÞ¤-»P-»ôh-q¼-ÅôP- ¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-hP-qôºÛ-mP-„ËP-¾-lï-ÁÛºÛ-M¾-Å-^G-;¼-±ôGÅ-MãºÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-HÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-zŸÛm-GmÅ-Ç+zÅ-¼ÛP-xÛ-ºHPÅ-GmP-Mã-„ËP-¾-lï-ÁÛºÛ-ÆÛh-„Àôm- D×-¾ï-^- ²Û-»- ¤VôG-mÅ-fG-Vôh-GmP-»ôh-Ç+ô¼-DôP-GÛ-Gż-ºGôh-iâP-VïÅ-hï-¼ÛP-GÅÞP-zŸGü hï-»P-GôP-ŸÝÅ-º‚ãP-zºÛ-Aïm-Pm-hïÅ-Aïm-qÅ-±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-M-G¼-hP- ÁÛ-¼Û-¾P-;- ¤ô¾-lÛ¶-zTÅ-ÅÞ-¤Û-Mã-GZÛÅ-¾-Gôh-VGÅ-Vïm-qô-wôG-qºÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-±ß¾-»ôh-zŸÛm-q¼-ÅôP- fïPÅ-ºhÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-±ôGÅ-»Þ¾-M¾-Dz-„ËP-¾-lï-ÁÛ-mÅ-¿Ëm-±ôGÅ-xÛ-ºHPÅ-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-hP- ¿Ëm-±ôGÅ-±ôGÅ-MãºÛ-hÝÅ-±ïÅ-Gż-q-hï-zŸÛm-±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-zhÝm-qô¼-Gô-zÇkݼ-ŸÝÅ-mÅ-Gbm-ºzïz-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG-ü hPôÅ-ºƒï¾-‚Å-m-±ôGÅ-¤Û-M¾-Dz-z¾-»Þ¾-hP- ºƒâG-q- M-G¼- q-;Û-ÅÛ-bm- „ËP-¾-lï-ÁÛ- ¤ô¾-lÛ¶- ÁÛ-¼Û-¾P-;-zTÅ-¾Å-Iâz-qºÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-zŸÛm-xÛ-¹-1 ±ïÅ-9mÅ-11 z¼-„ËP-¾-lï-ÁÛºÛ-M¾-Å-^G-;¼-±ôGÅ-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-ˆP- ÁÛ-¼Û-¾P-;ºÛ-GŸÝP-mÅ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-zŸÛm-xÛ-ºHPÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-ŸÝ-»ÛG-wÞ¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-¿Ëm-±ôGÅ-±ôGÅ-»Þ¾-M¾-Dz-„ËP-¾-lï-ÁÛ-mÅ-xÛ-ºHPÅ-GmP-z-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-„Àôm-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-iâP-VïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།