M-¤ÛºÛ-¾Å-‚ïh-q-DG-TÛG-GÛÅ-M-zôh-GZÛÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-ºGôG-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2007-07-18
Share

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mÅ- ¼ôºÛ-^¼-Gž-Çtï¾-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-m- zôh-¼ÛGÅ-Gż-zXï-z-ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-ÇÀ¼-»P-M-mG-GŸÝP-GÛ-¾Å-‚ïh-¿e-z-ºFïGÅ-qô-º²Ûm-¤Dm-DG-GTÛG-GÛÅ-M-zôh-GZÛÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-ºGôG-fzÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q¼-Bôm-zXôh-mm-qô-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-q-M-mG-bà-wïzÅ-mÅ-M-mG-GÛ-ºfz-xôGÅ-GTÛG-Hã¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-GTÛG-hP-IôÅ-¤ô¾-GmP-mÅ-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ- 5 ZÛm-M-G¼-¾-xÛ¼-wïzÅ-GmP-z-¼ïh-ü hïºÛ-ZÛm-zôh-¼ÛGÅ-Gż-zXï-z-ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-M-mG-M¾-ÆÛh-uÛ-Ez-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-xG-ƒÛÅ-ŸÛG-wÞ¾-mÅ-M-mG-GÛ-hzÞÅ-hP-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛ-¿e-z-ºFïGÅ-º²Ûm-Tm-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛ-Vï-¤fôP-hP-¤±m-ljm-IGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-zhïm-q-¤-zÁh-q-hP-¿ËG-hôm-hÝ-M-zôh-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-hï-ºGôG-fzÅ-GmP-z¼-Bôm-zXôh-iG-qô-GmP-ºhÝG-ü ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-zôh-¼ÛGÅ-ºGô-FÛh-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-Gb¤-zÁh-¾-Bôm-zXôh-GmP-z-hP- ¿ËG-hôm-hÝ-M-zôh-IôÅ-¤ô¾-hï-¾¤-¿ËôP-¤-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-Gb¤-zÁh-GmP-hï-¤-ºIÛGÅ-q-hP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤±m-h¤ôh-ŸÝÅ-q-hï-ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-zhïm-q-¤Ûm-qºÛ-Mã-¤±m-ºIï¾-zXôh-hP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-zbôm-GmP-zºÛ-zôh-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zzÅ-hP-M-mG-hzÞÅ-GŸÝP-GÛÅ-zbôm-GmP-zºÛ-M¾-»ôPÅ-GTÛG-zOÛ¾-HÛ-hGôPÅ-q-GTÛG-¤fÞm-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།