Í-¼ÛºÛ-;ï¾ïwô¼-mÛ»-¤Pº-ÇkïºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-D-Å-hGº-Çeôm-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-ºhÝG


2007.10.18

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-º²¤-JÀÛP-ŸÛ-zhï-hP- ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP- Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz- º²¤-JÀÛP-GÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-wm-±ßm-hz¼-¤fÞm-xôGÅ-ˆÛ-Gô-dôGÅ-Çtï¾-¼ïÅ-GmP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºyÛm-fh-Mz-Bô¼-ŸÝ-xÛ¼- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-D-Å-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-¤fô-ÁôÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝÅ-q¼- º²¤-JÀÛP-GÛ-Eôm-¾-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-hP- h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mÝz-xôGÅ- ;ï¾ïwô¼-mÛ»ºÛ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GmÅ-zŸÛm-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-hGº-Çeôm-dïm-ºƒï¾-hP-£GÅ- ZÛm-hï¼-hGº-hh-vô-GÅÞ¤-HÛ-n¤-qºÛ-PP-;ï¾-»ôh-q-¼ïh- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-¿ËG-zŤ-n¤-hG-GÛÅ-xG-¾ïm-zÇe¼-GmP-zºÛ-¤²h-ºyÛm-DG-GÛ-DôPÅ-mÅ- ‚ï-ƒG- zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÇÀzÅ-ÇÀh- hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-zŸïh-Æô¾-ºôG-zôh-¾-¼P-z®m-¤-»Ûm-q¼- M-mG-¤Û-¤P-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-¯-FÛ¤Å-ˆÛ-mP-hôm-GŸÛ¼-z¸ÞP-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-¤Û-Z¤Å-GTïÅ-º²Ûm-GmP-MãºÛ-ÇÀh-hÝ-zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-GÛ-Vz-ÆÛh-GmÅ-zz-TÛG-hGôÅ-ŸïÅ-ºfz-¯ôh-GmP-z¼-ÆÛh-hôm-HÛ-Mz-Bô¼-hP- Vï-zÇeôh- GÝÅ-z¯Û-ŸÝ-zºÛ-¤±ôm-hôm-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤VôG-GÛÅ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-¤²h-q-mÛ- Pô-¤±¼-Vï-¾- zôh-¤Û-±ôºÛ-„Àô-ÇeôzÅ-ºwï¾-ŸÛP- ¾ô-MãÅ-ˆÛ-hôm-ljÛP-¼P-zŸÛm-¿km-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-bà-Hã¼-z¼-zôh-¤Û-»ôPÅ-ˆÛÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-»G-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་དོན་ཆེད་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་གནང་བར་བོད་མི་ཚོས་དགའ་བསུ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎