G®P-VߺÛ-mP-GhÝG-µÅ-Áô¼-zºÛ-XïÅ-M-mG-GÛÅ-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-¾-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-qü


2005.11.26

{}ü üM-mG-DÞ¾-G®P-VߺÛ-mP-GhÝG-µÅ-Áô¼-z-hï-¹-z-XïÅ-¤ºÛ-¹-Çeôh-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-G®P-qôºÛ-zŸÝP-fôm-q-mÅ-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-º±ï-z¸ô-MãºÛ-Gmh-hôm-fh-ü D-ÅP-M-mG-GÛÅ-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-ÆÛh-GŸÝP-¾-»ôPÅ-Ez-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-z½‰m-ºyÛm-¾Å-¼Û¤-fôG-GmÅ-±ß¾-MP-zÆÛP-‚Å-ºhÝG z¼-¾¤-M-mG-DÞ¾-µÅ-Pm-wôm-Vï-ŸÛG-G®P-VߺÛ-mP-Áô¼-zºÛ-Ç+ô¼-HÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛz-y-Gž-zÁh-hGôÅ-¾ÞGÅ-hP-hïÅ-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-¤Û-h¤PÅ-¾-Zïm-D-Vï-VßP-WÛ-®¤-»ôh-¤ïh-ºIï¾-zÁh-Mz-hGôÅ-¾ÞGÅ-ü ÍÞ-¼Þ-ÅÞÅ-M-mG-¾-¼ï-Ç+ݾ-¾m-¤P-GmP-zºÛ-¤f¼-ü M-mG-GÛÅ-GŸÛ-mÅ-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü M-mG-hzÞÅ-z½‰m-ºyÛm-¾Å-DP-GÛ-hGôP-ºiôºÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-¼Û¤-fôG- M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-„Àôm-Vïm-¾Û-=ºô-ÁÛm-HÛÅ-qï-TÛP-mP-zTº-zŸÝGÅ-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ô- ¼-²ô¶-hP-¤W¾-ºyh-ˆÛÅ- G®P-VߺÛ-mP-GhÝG-µÅ-Áô¼-zºÛ-Gmh-hôm-fh-¾Û-=ºô-ÁÛP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-±z-ŸÝÅ-bï-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-¾-hGôPÅ-Åï¾-ŸÝÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-MP-zÆÛP-‚Å-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-q-¿e¼-ü ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-13ZÛm- TÛ-¾Ûm-ŸÛP-Vïm-mP-µÅ-Nå¼-z¸ô-IÔ-ŸÛG-¾-ºz¼-Gh-‚ãP-mÅ- ÅôP-Gºô-G®P-qôºÛ-mP-µÅ-Pm-¼ÛGÅ-‡ôm-100®¤-Áô¼-»ôh-q-hï-¼Û¤-qÅ-Èï-¾ÞP-G®P-qôºÛ-mP-zŸÝ¼-XïÅ-G®P-qô-hï-M-mG-GÛ-Å-¤±¤Å-L¾-Ç+zÅ- ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-mP-GÛ-G®P-qô-Í-¤Þ¼-ŸïÅ-q-hï-VG-GÛ-»ôh-ÇezÅ- Í-¤Þ¼-G®P-qô-MãG-DÞ¾-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-Á¼-PôÅ- D×-z-¼ô¶-Åï- IôP-Eï¼-HÛ-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-Bôm-hP-¤P-±ôGÅ-¾-Gmôh-º±ï-»ôP-MãºÛ-Zïm-D-hP-„Àô-hôGÅ-ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-¾-»ôP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎