M-mG-mP-¾G-fôG-D-q¼-fôG-mÅ-zl-¾m-»Û-Gï-GbôP-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2007.12.24
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üqï-TÛm-IôP-Eï¼-GŸÝP-mÅ-¤Û-¤P-±ôÅ-¾G-fôG-D-q¼-fôG-mÅ-zl-¾m-»Û-Gï-GbôP-»Å-mP-M¾-Dz-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Gmôh-º±ïºÛ-Zïm-±zÅ-»ôh-qºÛ-mP-hôm-z;ôh-¤Dm-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-hïºÛ-fôG-h¤-zOGÅ-‚-MãºÛ-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-»ôh-q-hï-mÛ-¬-zXôh-¼P-hzP-¾-Gmôh-º±ï-zbP-z-»Ûm-q-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-zBôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-fôG-hô-ÇoP-GmP-¤Dm-HÛ-M¾-uÛºÛ-ºƒï¾-ºfÞh-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-qÅ-Çtï¾-zºÛ-Gž-zOGÅ-ˆÛ-mP-ºDôh-q¼-ü Zï-zºÛ-V¼-M-mG-mP-¾G-fôG-D-q¼-fôG-mÅ-zl-¾m-»Û-Gï-GbôP-Mã¼-h¤-zOGÅ-ˆÛ-Gbm-ºzïzÅ-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-»Å-hïÅ-M-mG-mP-¤Û-¤P-GÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-n¤-ºHã¼-zbôm-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚ïh-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-ÆÛh-q¼-Åï¤Å-º±z-‚ïh-hGôÅ-»Å-ÁÛG-»Ûm-q-hP-ü ZÛm-¿e¼-D-q¼-zMãh-zl-¾m-»Û-Gï-zÇ+ݼ-¤Dm-¤Û-IPÅ-Å-»-180®¤-»ôh-TÛP-ü- ¾G-fôG-D-q¼-zMãh-mÅ-zl-¾m-»Û-Gï-zÇ+ݼ-»Å-ˆÛ-fzÅ-¾¤-hï-mÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-fôG-mÅ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-Mã-DG-qô-»Ûm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºôG-È-TP-G¾-ºGPÅ-Vï-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-MãºÛ-zMãh-¾¤-ŸÛG-»Ûm-q-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛ-i-MºÛ-fôG-¹-z-ÇSôm-¤-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-qï-TÛm-mP-±ßGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-¯ïh-ºIm-HÛ-Ç+zÅ-¾G-fôG-D-q¼-zMãh-mÅ-zl-¾m-»Û-Gï-GbôP-MãºÛ-mP-hôm-fôG-VôÅ-¾ÞGÅ-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hï-zŸÛm-zôh-¼P-z®m-ÅôGÅ-ˆÛ-»ÛG-ºƒâ-ºDôh-qºÛ-zl-¾m-»Û-Gï-GbôP-Mã¼-z;G-Çkô¤-HÛ-Vïh-qï-TÛm-Zïm-dôG-qÅ-GŸÝP-GÛÅ-GÅP-zºÛ-¾Å-‚ïh-hP-hï-zŸÛm-D-q¼-¾Å-DP-hz¼-¤Z¤-¾Å-‚Å-mÅ-ºGôG-fzÅ-¾Å-hôm-Çtï¾-Mã-»Ûm-q-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་ནང་གི་གནས་བབས་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎