Íô-¾¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-hïÅ-M-mG-mP-zTôÅ-zNå¼-»ôP-Mã¼-wm-fô^-»ôh-¾Þ^-GÅÞPÅ-qü


2007-04-01
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ô^-VßP-GÛ-G®ô-º²Ûm-WD-¼ôW-¤VôG-mÅ-¾ô-XïÅ-¤¼-M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-º±ô^-Mã-hïÅ-M-mG-mP-zTôÅ-zNå¼-»ôP-Mã¼-wm-fôGÅ-Mã-»Ûm-¾Þ^-GÅÞP-ºhÝG- M¾-uÛºÛ-Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ô^-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-WD-¼ôW-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-xÛ-¾ô-2008¾ô¼-Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-‚ïh-Ç+zÅ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-20000¿ËG-wïzÅ-mÅ-DôP-n¤Å-ˆÛÅ-M-mG-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-GP-»ôh-q-hï-¼P-WÛ-¤-WÛ-zŸÛm-GmÅ-±ß¾-ºhôm-Çtï¾-‚-Mã-»Ûm-ÇezÅ- hïÅ-M-mG-GÛ-uÛ-±ô^-¼Û¤-ºIôÅ-ºHã¼-¿kôG-HÛ-¤Hô^-±h-¥ã¼-hÝ-GbôP-Mã-»Ûm-¾Þ^-D-Å-zï¾-W¤-HÛ-M¾-Å-z-¼-žÅ-»Û-mP-»Þ¾-hïºÛ-±^-q¼-hÛ-bÛW-ŸïÅ-q¼-GÅÞP-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mP-Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-Gż-ºGôh-¼P-hzP-vôh-MãºÛ-ºGm-¾ïm-‚Å-ÇezÅ- Gż-ºGôh-qºÛ-fôG-FÛ¤Å-GŸÛ-z¸ôÅ-q-hï-hG-¿ËàG-bà-zbP-m-»P-WD-¼ôW-¤VôG-ÈP-ÅPÅ-Mã-¤Ûm-¾Þ^-ˆP-GÅÞP-ºhÝG- »P-DôP-GÛÅ-M¾-Å-zï-TÛP-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-ºGô-z®ß^-Mã¼-ZÛm-IPÅ-500 ®¤-¾Å-¤ïh-m-»P- ÇSôm-¯ÛÅ-ºIô-ÅôP-fh-h;º-P¾-GP-»P-ºyh-ˆÛ-¤ïh-Ç+ô¼-»P-GÅÞP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།