M-mG-mP-Í-¾Û¤-qÛG-Ç+zÅ-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-ÆÛh-qºÛ-±ôh-¯ÛÅ-‚Å-ºhÝG


2007.12.31

{}ü üºV¼-¾ô-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-Gż-ºGôh-hP-ü »Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-qºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-mÅ-zbP-º²Ûm-‚ïh-xôGÅ-fôG-„Àô-º±z-»ôh-ºhÝGü Í-¼ÛºÛ-Gż-ÁôG-TÛG-mP-hrh-Gb¤-Çtï¾-zºÛ-mP-ü xÛ-¾ô- 1980 f¤-qºÛ-¾ô¼-Ç+zÅ-hïºÛ-ÆÛh-hzP-GTÛG-zÇkÝÅ-ˆÛ-M¾-Dz-ÍÞ-¼Þ-ÅÞºÛ-M¾-Å-¤ô-Åô-;ôºÛ-mP-ü M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-h-¼ïÅ-ÇÀ¼-»P-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¤-»Ûm-qºÛ-ÆÛh-hzP-GTÛG-zÇkÝÅ-ˆÛ-M¾-Dz-M-mG-mP-M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-yG-GÅÞ¤-®¤-¼ÛP-fôG-¤-hï-VGÅ-Mã-»Ûm-q¼-zdïm-±P-¤Å-¼P-hzP-¿km-qºÛ-fôG-mÅ-Gż-ºHã¼-z;ôh-Mã-hP-ü ¬-zXôh-¼P-hzP-GÛ-Gô-Ç+zÅ-»ôP-Mã¼-fï-±ô¤-BïÅ-GŸÛ-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-¼ïhü hqï¼-mü ¹-z-ÇSôm-¤-Í-¼ÛºÛ-M¾-źÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-ºƒï¾-HÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-ŸÛG-mÅ-ºV¼-¾ô-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-¯ïh-¤ô-¯ïh-ºIm-q-±ôÅ-»ï-ÁݺÛ-VôÅ-ˆÛ-hqï-V-„Ë-»Û-„˾-ŸïÅ-q-hï-¤Z¤-ºEï¼-¤Û-VôG-qºÛ-h¤-zOGÅ-‚ïh-ºV¼-»ôh-¾ÞGÅ-hP-ü »P-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-GŸm-ŸÛG-GÛÅü ¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-¤P-G®ô-hôm-GZï¼-z-hP-ü Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dmü GŸm-»P-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmh-hôm-ºDôh-qºÛ-»ÛG-VºÛ-¼ÛGÅ-ºEï¼-¤Û-VôG-qºÛ-h¤-zOGÅ-‚Å-mÅ-hï-hG-¼ÛGÅ-¾-¶Û-Å-º¤-fôPÅ-¤Vm-vôh-Mã-¤Ûm-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-h¤-zOGÅ-‚ïh-ºV¼-HÛ-Gmh-hôm-¤P-qô-ŸÛG-z;ôh-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅü xÛ-M¾-¯ïh-ºIm-q-±ôÅ-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-hqï-VºÛ-¼ÛGÅ-ºEï¼-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-¼ïh-¸ï¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-zhïm-q-¯-z-mÅ-¤-¼ïh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-ºhÝGü GP-¿e¼-M-mG-GŸÝP-hP-ü M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-GZÛÅ-;ºÛ-PôÅ-mÅ-h¤-zOGÅ-‚ïh-xôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-PôÅ-¾ïm-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-ˆP-hôm-hPôÅ-ÅÞ-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-M¾-Dz-GŸm-hP-¤Û-ºi-zºÛ-Gż-ºGôh-q-hP-¯ïh-ºIm-qü »Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-qü wË-¾ÞP-GôP-GÛ-±ôGÅ-¤Ûü zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-ºV¼-¾ôºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Ç+zÅ-M-mG-mP-»ôP-Mã-hP-ü hï-mÅ-ºIâ¾-zŸÝhü ¾Å-hôm-Çtï¾-xôGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fôG-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-ÆÛh-qºÛ-±ôh-¯ÛÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྡེ་དགེ་དབོན་སྟོད་ཁུལ་དུ་ཁྱོན་མི་གྲངས་༡༠༠༠ལྷག་རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎