M-mG-GÛÅ-M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-hï-fï-¶m-zMãh-ºEï¼-MãºÛ-ºV¼ü


2007.06.23

{}ü üxÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-º²¤-JÀÛP-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-±ßGÅ-Gbm-ºDï¾-z-¿e¼- º²¤-JÀÛP-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-hq¾-ºz¼-hï-fï-¶m-zMãh-mÅ-ºEï¼-Mã¼-fï-¶m-HÛÅ-ºGG-q-zMz-Çeï- M-mG-Pô-±-D-AïP-‚ãP-»ôh-ˆP-M-mG-GÛÅ-fï-¶m-JÀÛP-ym-zMãh-mÅ-ºEï¼-MãºÛ-fôG-¤ºÛ-¾Å-ºV¼-¾-ºHã¼-¤ïh-¾ÞGÅ-M-mG-GÛ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-Gô-OÛG-±ôGÅ-±ßP-GÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-qÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG fï-¶m-JÀÛP-ym-zMãh-mÅ-ºEï¼-Mã¼-M-mG-GÛÅ-ÍÞ-±ßGÅ-¤fº-mm-‚ïh-hGôÅ-hôm-mÛ-fï-¶m-HÛ-zhG-hzP-M-mG-¾-»ôh-qºÛ-n¤-q-¤±ôm-Vïh-»Ûm-q-hP- xôGÅ-GŸm-ŸÛG-mÅ-fï-¶m-JÀÛP-ym-hôm-hPôÅ-¼P-z®m-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-ÇezÅ- º²¤-JÀÛP-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-fï-¶m-JÀÛP-ym-zMãh-mÅ-ºEï¼-Mã¼-z;G-Çkô¤-‚Å-bï-fï-¶m-M-mG-¾Å-¾ôGÅ-ÅÞ-¼P-z®m-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q-¤Pôm-q¼-Gž-Vïh-ºGG-q-Mz-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- º²¤-JÀÛP-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-¤±ôm-Vïh-ˆÛ-hq¾-ºz¼-hï-º²¤-JÀÛP-GÛ-JÀÛP-Vïm-iâG-mP-¼Û¤-zŸÛm-ºEï¼-Mã-¤-¸h- º²¤-JÀÛP-¼Û-zô-¤fô-ÁôÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤ôºÛ-¯ï¼-ºEï¼-MãºÛ-¾Å-ºV¼-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎