EÛºÞ-M¾-¤±m-mô¼-zÞÅ-hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-FÛ-GTÛG-®¤-¾-GÅÞP-VôÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü


2006-09-24
Share

{}ü üGŸÛÅ-;-¯ï-mÅ- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-ÈÐ-Gż-Çtï¾-±m-qÅ-D-ÅP-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m.ü qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-Ç+Ý-fôGÅ-zTß-qºÛ-»P-ÆÛh-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-‚Å-qºÛ-zÞ-M¾-¤±m-mô¼-zÞÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-MP-¯ï-µôP-DÞPÅ-ˆÛ-GŸÛÅ-;-¯ï¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-MP-¯ï-hq¾-ºDô¼-VôÅ-Çkï¼- hh-¿km-VôÅ-ŸÝ-z-FÛ-GTÛG-®¤-¾-GÅÞP-VôÅ-GmP-»ôh-q-hP-hÝÅ-¤Z¤-hÝ- hGï-ºhÝm-q-n¤Å-¾-Ç+Ý-hGïÅ-hP-ü Pm-ÇÀôP-¾-¢Ûm-q-zbP-»ôh-q-¼ïh-ü Ç+zÅ-hï¼-DôP-GÛÅ-VôÅ-ŸÝ-z-±ô¼-P-¼P-ºhÛ-¼Þ-»ôP-fÞz-q¼-hGº-qô-‚ãP-¾-hï-¾Å-¿ËG-q¼- Eïh-¼P-±ô-ŸÛ-zhïºÛ-PP-¤Û-±ï-BÛh-qô-‚Å-bï-Bï¾-zŸÛm-q-¤fôP-Çeï- hï-zÅ-hGº-qô-‚ãP-ŸïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-PôÅ-º²Ûm-‚Å-qºÛ-qa-Vïm-¼Ûm-qô-Vï-¸ï¼-zºÛ-zÞ-M¾-¤±m-mô¼-zÞÅ- M-mG-GÛ-M¾-ż-mP-VôÅ-ÇÀôz-GZï¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü Ÿ¼-hP-Ÿô¼-¾- ¤±ô-ÇSôm-hP- ;m-ÅÞ- ¸Û-Fôm- »Þ-mm-ÅôGÅ- zôh-¼ÛGÅ-Å-DÞ¾-DG-bà-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚-GŸG-Çtï¾-xÛ¼-»P-»P-zT¼-HÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།