M-h;¼-mG-GZÛÅ-ˆÛ-IôÅ-¤ô¾-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-»P-JÀïP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü


2007.12.18

{}ü üG¸º-ºDô¼-XïÅ-¤ºÛ-mP-M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-M-mG-mP-GŸÝP-ºƒï¾-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG M-G¼-HÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï- ÁÛ¶-ÁP-;¼-¤ï-môm- zhÝm-yG-XïÅ-¤ºÛ-mP-M-mG-bà-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-mÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-fïPÅ-GÅÞ¤-qºÛ-fzÅ-WâÅ-ˆÛ-¾Å-hôm-fh-IôÅ-¤ô¾-GmP-MãºÛ-mP-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hP- hï-zŸÛm-M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-Gmh-hôm-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-h¤ÛGÅ-qºÛ-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¤-¸h-hï-G-mP-zŸÛm-»P-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-xÛ-¹-hP-qôºÛ-¹-hˆÛ¾-®¤-hÝ-M-G¼-HÛ-ÆÛh-„Àôm- ¤×m-¤ô-Èm-ÅÛ×P- ¤VôG-M-mG-mP-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-MãºÛ-fôG-bàºP-z;º-IôÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-zŸG M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-zôh-fôG-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-hï-ÁïÅ-zŸÛm-hÝ-h-¼ïÅ-M-G¼-GÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-hP-M-mG-GÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-GŸôm-q- ¶â-b-¶ï- n¤-GZÛÅ-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-JÀïP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- M-h;¼-mG-GZÛÅ-hz¼-HÛ-Å-¤±¤Å-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-fh-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-IôÅ-¤ô¾-fïPÅ-¤P-GmP-»ôh-ˆP-h-hÝP-»P-hôm-ºƒÅ-Åôm-q-ŸÛG-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་བོད་དམག་ཚོར་གསང་བའི་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་ཡུལ་དངོས་རྩད་ཆོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎