M-mG-GÛ-Z¤Å-ŸÛz-q-ŸÛG-GÛÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-DÞ-zÇkÝ-GbôP-hGôÅ-q-zXôh-ºhÝG


2006-11-16
Share

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-uÛºÛ-Gmh-hôm-fôG-¾-Z¤Å-ŸÛz-‚ïh-¤Dm-ŸÛG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-±GÅ-ÁôG-GÛ-zTº-ºiÛ¼-¾m-ºhïzÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-M-G¼-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-DÞ-zÇkÝ-GbôP-hGôÅ-¾ÞGÅ-zXôh-»ôh-ºhÝG- M-mG-GÛ-M¾-uÛºÛ-GmÅ-±ß¾-fôG-¾-Z¤Å-ŸÛz-‚ïh-¤Dm- =ïP-¼Þ-ÁÙP- GÛÅ-M-G¼-HÛ-F¤-Åï- ÍôzwÞ- ÍÛm-IÛ-»-ŸïÅ-qºÛ-±GÅ-ÁôG-GÛ-ºiÛ-z¼-¾m-ºhïzÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-zXôh-q¼-ü M-G¼-»Þ¾-Iâ-hï-mÛ-zhG-hzP-G®P-¤-»ôh-qºÛ-»Þ¾-Iâ-ŸÛG-»Ûm-qÅ- G-¼ï-‚Å-mÅ-Åô-ÅôºÛ-M¾-Dz-mP-ÆÛh-GŸÝP-GŸm-ŸÛG-z®ßGÅ-zTßG-GÛ-»ôh-h¤-ü M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-fôG-¤¼-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-M-G¼-mP-z®m-‚ô¾-hÝ-wïzÅ-Mã¼-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-q-hï-mô¼-ºFâ¾-ŸÛG-»Ûm-qÅ-ü h-V-mô¼-ºFâ¾-hï¼-»ô-ÆP-‚ïh-qºÛ-hÝÅ-¾-ÇÀïzÅ-»ôh-q-¼ïh-ü hï¼-zdïm-M-G¼-GŸÝP-mÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-hzÞ-FÛh-qºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-DÞ-zÇkÝ-GbôP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-¾m-ºhïzÅ-‚Å-»ôh-ºhÝG hï-¤Ûm-M-mG-GÛ-Z¤Å-ŸÛz-q-=P-GÛÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-z¼-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-Gż-z®ßGÅ-‚Å-q-hïÅ-M-G¼-¾-Zïm-±zÅ-¯-z-¤ïh-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།