ºƒâG-M¾-Dz-hzÞ-z½‰ïÅ-qºÛ-hÝÅ-Vïm-¸z-MÅ-PP-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-»ôh-ºhÝGü


2007.12.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-»P-ºƒâG-»Þ¾-mÅ-ºhôm-Çtï¾-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-;Ým-Gž-ŸïÅ-qºÛ-Gż-ÁôG-mP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-mü ºhÛ-±ïÅ-zTß-zhÝm-ZÛm-ºƒâG-»Þ¾-M¾-Dz-hï-zŸÛm-M¾-Mãh-º²Ûm-mÅ-¾ô-Pô-zM-f¤-q-ºDô¼-zºÛ-M¾-Dz-ZÛm-¤ô-ŸïÅ-q-hï-µôP-D-ZÛ-ÁݺÛ-mP-ÆâP-z¯Û-¸z-MÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-mÅ-G®ô-zô-M¾-Å-fÛ¤-zÞºÛ-mP-ü ºƒâG-M¾-zŸÛ-q-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-hP-ü h-¿eºÛ-ºƒâG-M¾-hGï-Gż-n¤-M¾-n¤-GZÛÅ-mÅ-GŸÝP-ºƒï¾-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-hzÞ-zŸÝGÅ-GmP-z-hP-ü ºƒâG-M¾-ˆÛ-Ç+Ý-¤Vïh-GŸm-n¤Å-mÅ-µôP-Çkï-hP-ü IôP-GÅïz-DG-GÛ-mP-hPôÅ-ÅÞ-Vïh-wïzÅ-hP-£GÅ-hÝÅ-Vïm-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-mÅ-¤P-±ôGÅ-hP-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-ºhÝGü D-źÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-ºƒâG-M¾-hGï-Gż-n¤-M¾-hzP-xãGÅ-¤VôG-mÅü DôP-GÛ-»z-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-GÛ-hzÞÅ-qÅ-M¾-qô-¼Û¤-qÅ-ºƒâG-M¾-Dz-ˆÛ-hôm-hÝ-Ç+Ý-P¾-º²ï¤Å-¤ïh-Bôm-GmP-mÅ-¤²h-XïÅ-zŸG-GmP-z-¿e¼-¤-ºôPÅ-q¼-»P-ºƒâG-M¾-Dz-hï-zŸÛm-hÝÅ-¼zÅ-Gż-qºÛ-»¼-MÅ-ˆÛ-xôGÅ-ÅÞ-¤hÝm-zBôh-‚ïh-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-DG-Pô-vôh-GmP-»ôh-ºhÝGü ¤²h-ÇKôºÛ-Ç+zÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-Å-GmÅ-Ç+Ý-±z-hP-ü M-G¼-GŸÝP-±z-q-ÅôGÅ-hqôm-¼ÛGÅ-¤P-qô-ŸÛG-zT¼-»ôh-ºhÝG-¾-DôP-n¤Å-qÅü ¤²h-ÇKô-ºhÛ-zMãh-¤Û-¤P-±ôÅ-¾ô-zM-f¤-q-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-ŸÝÅ-q-®¤-¤-¸h-¤-ºôPÅ-q¼-M¾-qô-Gż-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-ºôG-M¾-Dz-¤hÝm-zBôh-»ôP-¼ïºÛ-n¤-q-Gž-qô-¤Pôm-HÛ-ºhÝG-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü ZÛm-¤ô-hï¼-¤P-±ôGÅ-±P-¤-M¾-»ôPÅ-hGº-Çeôm-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-z-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-Å-fG-¼ÛP-qô-mÅ-ºƒâG-M¾-Ç+Ý-ºDô¼-n¤Å-¤W¾-ºyh-ŸÝ-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-¸Ûm-mÅ-Lm-‚ÛÅ-GŸôm-GÅÞ¤-mÅ-hGº-±ô¼-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོའི་ནང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་གསལ་བོར་བཀོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎