ºƒâG-»Þ¾-mP-Å-¤±¤Å-DG-GmÅ-Ç+zÅ-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-ÇKô-¤ô-Mz-»ôh-q-¼ïh-ü


2007.12.28

{}ü üºƒâG-»Þ¾-mP-G¸º-ºDô¼-XïÅ-¤-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-¤Û-¤P-GÛÅ-ºôÅ-ÁôG-ºwPÅ-mÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-ˆÛ-¾ô-MãÅ-¼P-zŸÛm-¿km-qºÛ-¾Å-hôm-fôG-¤-hï-Çtï¾-Mã-»Ûm-q¼-zdïm-ü h-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ºƒâG-»Þ¾-mP-zhï-ºWGÅ-ˆÛ-ÆâP-‚-È-TP-h¤-qô-»ôh-qºÛ-D¼- Å-¤±¤Å-DG-»P-GmÅ-Ç+zÅ-xÛ-xôGÅ-ÅÞ-ÇKô-¤ô-Mz-»ôh-q-¼ïh-ü G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ghm-IPÅ-25»ôh-q-n¤Å-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºôÅ-ÁôG-ºwPÅ-mÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚-Mã-»Ûm-q-hP-ü hï-XïÅ-hÝÅ-ÅP-xÛ-¹-GZÛÅ-q-hP-GÅÞ¤-qºÛ-mP-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-»P-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü ºƒâG-M¾-qô-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-mÅ-m-mÛP-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-M¾-ÆÛh-hGÝP-IPÅ-27¾-wïzÅ-qºÛ-ÆÅ-Gï-ż-n¤-M¾-hzP-xãG-¤VôG-¾-¤-wÞ¾-GôP-ºƒâG-»Þ¾-mP-h¤PÅ-G®ôºÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-¾¤-¾ÞGÅ-¾G-zÇe¼-GmP-MãºÛ-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü ºƒâG-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-25ºÛ-Ghm-IPÅ-hï-hG-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ïh-¤Dm-¤fô-zÇ+ôh-‚ãP-z-¤Û-IPÅ-FÛ-GÅÞ¤-Tß-Åô-GTÛG-¿ËG-®¤-‚ãP-»ôh-TÛP-ü G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-zºÛ-Ç+zÅ-¤±ôm-V-hP-¾G-fôG-D-q¼-ÅôGÅ-ºEï¼-VôG-GÛ-¤ïh-q-hP-ü ºƒâG-GŸÝP-GÛÅ-h-¼ïÅ-ˆÛ-ºôÅ-ºhï¤Å-hïºÛ-mP-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-¤Dm-HÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-GP-¤P-»ôP-MãºÛ-Vïh-ºƒâG-¤Û-¤P-±ô¼-¾ô-¿e¼-hÝÅ-±ôh-hïºÛ-Ç+zÅ-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-M-G¼-mP-GmÅ-¤W¾-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-q¼-zdïm-GmÅ-¤W¾-hÝ-ºIô-MãºÛ-hÝÅ-z;G-GmÅ-Ç+zÅ-m¼-ºHPÅ-‚-MãºÛ-²-iG-GÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-zŸÛm-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཐེ་ཝན་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎