ºƒâG-mP-ºz¼-µÅ-GÅ-Gbô¼-HÛ-hôm-Aïm-mP-¾G-ºƒï¾-»ôh-qºÛ-¤Û-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qü


2008-02-21
Share

{}ü üZï-ÇSôm-ºƒâG-»Þ¾-mP-ºz¼-µÅ-GÅ-Gbô¼-HÛ-hôm-Aïm-mP-¾G-ºƒï¾-»ôh-qºÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-±ôGÅ-¤Û-zMh-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü Zï-ÇSôm-xÛ-¹-2qºÛ-±ïÅ-4ZÛm-ºƒâG-¿Ëô-‚P-DÞ¾-hÝ-ºz¼-µÅ-ˆÛ-Gbô¼-Lô¾-‚Å-qºÛ-hôm-Aïm-hP-hï-zŸÛm-xÛ-¹-1hP-qôºÛ-mP-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-Å-DÞ¾-DG-TÛG-mP-ºz¼-µÅ-GÅ-Gbô¼-HÛ-hôm-Aïm-fïPÅ-zŸÛ-®¤-‚ãP-ŸÛP- ºƒâG-»Þ¾-HÛ-Zïm-dôG-uÛ-Ez-q-BÛz-VôÅ-n¤-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-m- ºz¼-XÅ-GÅ-Gbô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-hG-ºƒâG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qÅ- ¼ÛP-¤Ûm-xÛ-¹-3qºÛ-±ïÅ-24ZÛm- ºƒâG-»Þ¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-¾-ºGôG-Aïm-z¸ô-fzÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-»Ûm-q-hP- h-¼ïÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-IPÅ-zMh-qô-hï-n¤Å-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG-ü- ºƒâG-»Þ¾-mP-¤ºô-hP-¾ï-mÛm-HÛ-¿e-hrôh-º²Ûm-qºÛ-G»ôm-f¾-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-qºÛ-fôG-mÅ- ºz¼-µÅ-Gbô¼-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-ºGm-ºFÛ-PôÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-mºP- ºƒâG-»Þ¾-HÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-mP- ºƒâG-mP-Gbm-Çkôh-‚ïh-qºÛ-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-n¤Å-¾-ºôÅ-ÁôG-GÛ-fôz-fP-¤ïh-qºÛ-V-mÅ-iP-zhïm-HÛ-ºôÅ-zÇkÝ-¤Ûm-qºÛ-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།