ºƒâG-Åï¼-qô-ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-q¼-ºƒâG-GÛ-Ç+¤-¢ôP-GÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-M¾-D-fôz-ºhÝG


2007.05.29

{}ü üºV¼-¾ôºÛ-mP-ºƒâG-»Þ¾-hÝ-¾ô-MãÅ-mP-GÛ-fïPÅ-hP-qôºÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-GZï¼-MãºÛ-¢ôP-zl¼-I-OÛG-GÛ-Vïh- ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-ÇÀ¼-»P-Ç+¤-¢ôP-GÛ-ºôÅ-zÇkÝ-ŸÛG-‚Å-»ôh-q-¼ïh- Ç+¤-¢ôP-GÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hïºÛ-Ç+zÅ- ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-h¤ÛGÅ-zž-¤ïh-m-»P- ºƒâG-ÇSôm-qô-hP- Åï¼-qô- h¤¼-qô- ºƒâG-¿YP-DÞ-ÅôGÅ-¤ÛP-zbGÅ-qºÛ-ÁôG-DG-zŸÛ-z¸ôÅ-»ôh-TÛP- ºƒâG-Åï¼-qô-mÛ-M¾-Dz-ˆÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP- M¾-qôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¤fº-GTÛG-bà-ÆâP-Bôz-‚-Mã¼-hôm-GZï¼-‚-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-hï¼- D-ÅP-GÛ-Ç+¤-¢ôP-Ç+zÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Å-GmÅ-zŸÛ-zTß-Ÿï-zhÝm-»ôh-qºÛ-DôPÅ-mÅ-Å-GmÅ-zŸÛ-zTß-Ÿï-iâG-GÛ-ºôÅ-¤P-ÁôÅ-fôz-»ôh-ºhÝG- »P-ºƒâG-h¤¼-qô-ŸïÅ-¤ÛP-zbGÅ-qºÛ-±ôGÅ-q-hï-mÛ- ºƒâG-»Þ¾-mP-z¸ô-¾Å-º²âGÅ-zCæm-»¼-MÅ-fh-hôm-GZï¼-‚-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-hP- hï¼-ºƒâG-GÛ-¤fº-¤±¤Å-‚P-Á¼-Å-DÞ¾-mÅ-@Ýz-ÇeïGÅ-GTÛG-¼P-¾Å-fôz-¤ïh-q-¼ïh-ºhÝG- ºƒâG-»Þ¾-HÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-uÛ-Ez-q- iG-Ÿôm-Ç+¾-z¸P-hzP-ºhÝh-¾GÅ-ˆÛÅ- ¤P-G®ôºÛ-¿e-Iâz-mÛ-»Þ¾-hï-hP-hïºÛ-¼ÛG-GŸÝP-¾ô-MãÅ-hP-Æô¾-Mãm-GŸÛ-¾-zŸG-qºÛ-fôG-mÅ-Iâz-q-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ- ºƒâG-qºÛ-»Þ¾-¤Û-±ôÅ-¼P-GÛ-M¾-Dz-mP-Gż-Gbôh-ˆÛ-¼Û¤-q-WÛ-ljïh-TÛG-‚ãP-»P- hï-hG-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-Æô¾-Mãm-mÛ-Gż-Gbôh-¼P-zŸÛm-hïºÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-hGôÅ-Mã¼-PôÅ-º²Ûm-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-mÛ- XïÅ-ÅÞ-»Ûh-¼PÅ-ŸÝ-hGôÅ-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-hP- h-hÝP-Ç+¾-z¸P-hzP-ºhÝh-¾GÅ-ˆÛÅ- Ç+¤-¢ôP-GÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Iâz-ºƒÅ-mÅ- ºƒâG-qºÛ-»Þ¾-¤Û-±ôÅ-M¾-qôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¾-Vï-fôPÅ-È-TP-Vïm-qô-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-hP- M¾-qô-¤VôG-¾-¼ï-¿eôÅ-Vïm-qô-ŸÝ-zŸÛm-»ôh-q-»P-Gž-qô¼-¤±ôm-fÞz-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-HÛ-Ç+¤-¢ôP-GÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-mÛ- ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-fïPÅ-¤-GZÛÅ-q-hï-»Ûm-ŸÛP- ºôÅ-ÁôG-¤P-ÁôÅ-fôz-¤Dm-HÛ-±ôGÅ-q-GZÛÅ-qô-hï-¤fº-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-zŸÝGÅ-Mã-»Ûm-q-hP- ¤-ºôPÅ-q¼-ºƒâG-»Þ¾-mP-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-»ôh-qºÛ-¤P-G®ôºÛ-ºIô-¾ÞGÅ-ŸÛG-º²âGÅ-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-z¸ÞP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- D-ÅP-GÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hïºÛ-mP-ºôÅ-ºwïm-q-zM-V- 66 ¼ï-iâG-®¤-mÅ-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ངོས་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་སྲུང་བརྩི་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎