ºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-z-±ôÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-¼ôGÅ-¼¤-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-ºhÝG


2006-12-31
Share

{}ü üºƒâG-qºÛ-BzÅ-zTô¾-z-±ôºÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-¤W¾-zT¼-HÛÅ-zhï-ÇkÝG-ŸÝ-ljm-ŸÛG-wÞ¾-»ôh-q-hïºÛ-mP-ü BzÅ-zTô¾-z-±ôºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-hï-ÇS-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¿e-¿eôGÅ-±ôGÅ-VßP-mÅ-ºhôm-GmP-¤²h-qºÛ-hôm-±m-hï-hG-GÛ-fôG-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝÅ-q-hP-ü VzÅ-TÛG-hï-ÇS-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ-h;º-½‰ôG-Åï¾-»ôh-ˆP-hï-hG-y¾-Åï¾-®¤-¾Å-wÞG-ºHPÅ-¼ÛP-qô¼-wm-fôGÅ-‚ãP-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-»P-Gž-z=ô¾ŸÝÅ-»ôh-q-¼ïhü ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-BzÅ-zTô¾-¿e-dôGÅ-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-»P-m-BzÅ-zTô¾-z-hï-hG-ºƒâG-mP-xÛ¼-¾ôG-¾ïm-hGôÅ-q-hP-ü »P-m-M¾-Dz-GÅÞ¤-q-ŸÛG-mP-BzÅ-zTô¾-¾ïm-fzÅü hï-¤Ûm-z¾-»Þ¾-mP-GŸÛÅ-VGÅ-mÅ-GmÅ-fzÅ-ÅôGÅ-hôm-±m-GÅÞ¤-®¤- hGôPÅ-ºV¼-zbôm-GmP-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-h-z¼-ºƒâG-GŸÝP-mÅ-DôP-±ô-xÛ¼-¾ïm-¤ïh-q-¼ïh-¾-z¾-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-¼ïhü BzÅ-zTô¾-z-ºzÞ¤-GTÛG-®¤-»ôh-q-hï-hG-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q-GP-ŸÛG-¾-¤Û-fôG-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-ºƒâG-mP-GŸÛÅ-VGÅ-mÅ-GmÅ-Çkôh-‚ïh-qºÛ-IÅ-»Ûm-q-¼ïhü ºôm-ˆP-xÛ-¾ô- 1990 zTߺÛ-¤Gô-Çeôh-mÅ-z¸ÞP-ºƒâG-mP-¼ÛG-GŸÝP-hP-ü Gô¤Å-Æô¾-HÛ-fôG-mÅ-h¤-iG-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-Gbôh-‚Å-q¼-zdïm-z¾-qôºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-hï-hG-ºƒâG-hP-ü z¾-»Þ¾-Å-¤±¤Å-ÅÞ-BzÅ-zTô¾-hÝ-xÛm-mÅ-ºƒï¾-»ôh-M¾-Dz-GZÛÅ-;Å-PôÅ-¾ïm-¤-‚ïh-q¼-h;º-P¾-Vïm-qô-ºyh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-Zï-zºÛ-V¼-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-¼ôGÅ-¼¤-»P-ZÝP-hÝ-zbP-z¼-zdïm-hï-zÅ-h;º-P¾-ºw¼-¤-ŸÛG-VGÅ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།