ºƒâG-»Þ¾-mP-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG


2006-11-29
Share

{}ü üºƒâG-»Þ¾-mP-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-fïPÅ-hP-qôºÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-hï-h-¿e-mÅ-I-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-q-hP- hïºÛ-fôG-ºƒâG-GŸÝP-GÛÅ-½ÀâP-ºyÛm-¾Å-DP-DG-GZÛÅ-;¼-zMãh-mÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-hï-¼ÛP-GŸÝP-ºƒï¾-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-HÛ-zMãh-¼Û¤-mP-ºƒâG-¤Û-¤P-±ôÅ-ÇSôm-ºIôºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-hïz-Bï¾-GmP-fÞz-qºÛ-Vïh-hÝ-¤P-Fôh-hÝ-ºôÅ-zÇkݺÛ-»ÛG-V-DG-Pô-vôh-GmP-z-hP- ºƒâG-»Þ¾-mP-ºôÅ-zÇkÝ-GmP-xôGÅ-Ç+ô¼-Pô-vôh-GmP-z- hï-G-mP-zŸÛm-hPôÅ-z;ôh-JÀôG-z½‰m-Çeôm-q- ºôÅ-zÇkݺÛ-GŸÅ-GbôP-z-ÅôGÅ-¾Å-ºGݾ-ºi-¤Ûm-Çtï¾-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GŸÝP-ºƒï¾-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- h-z¼-ºôÅ-zÇkݺÛ-fôz-fP-¿km-qºÛ-¤Û-IPÅ-zM-V-75®¤-mÅ-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-ºƒâG-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-MãºÛ-ÇSôm-ºIôºÛ-hïz-Bï¾-‚Å-»ôh-q-hP- hïz-Bï¾-‚-MãºÛ-¤fº-¤ºÛ-hÝÅ-z;G-hï-xÛ-¹-12qºÛ-±ïÅ-31ZÛm-z¼-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¿Ëm-DP-GÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།