ºƒâG-»Þ¾-mP-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-±ôGÅ-¤Û-ºhï¤Å-OæG-‚-MãºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-Çtï¾-»ôh-qü


2007.12.31

{}ü üºƒâG-»Þ¾-mP-ºôÅ-zÇkݺÛ-fôz-fP-¿km-qºÛ-ºƒâG-q-±ôÅ-Vz-ÆÛh-fh-¤-ºôPÅ-q¼-¤P-G®ôºÛ-¾¤-Vïm-fôG-bà-zBôh-MãºÛ-Vïh-hÝ- IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-±ôGÅ-¤Û-ºhï¤Å-OæG-‚-MãºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hPôÅ-GŸÛ-hP-qô-hï-ºƒâG-GÛ-Eôm-¾-hï-¼ÛP-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- ºƒâG-M¾-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-¤VôG-GÛÅ-m-mÛP-¾ôºÛ-xÛ-¹- 12 mP-M¾-ÆÛh-BôP-MãºÛ-FÛ-mÅ-¤¼-zz-Çeï- M¾-ÆÅ-ºWÛGÅ-¤ïh-Gï-ż-n¤-M¾-hzP-xãG-¤VôG-¾-M¾-ÆÛh-¯ÛÅ-vôh-GmP-z-mÅ-z¸ÞP- ºƒâG-q-±ôÅ-ÇÀh-xÛm-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ºIô-ÇePÅ-ÁïÅ-q-hP- ¤P-G®ôºÛ-xôGÅ-ÅÞ-Gô¤-q-hPôÅ-ÅÞ-Çtô-fÞz-qºÛ-Vïh-hÝ- zTôÅ-¤ºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-DG-TÛG-z¸ôÅ-fôG- ±ôGÅ-q-hï-±ôºÛ-ºôÅ-¤Û-±ô¼-zTôÅ-¤ºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-fïPÅ-GZÛÅ-‚Å-¸Ûm-q-¼ïh- hï-¼ÛP-GÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-mP-ºfÞÅ-¤Û- 20 ¤Û-¤P-GÛÅ-fh-;¼-ºôÅ-ºhï¤Å-‚-Mã-hP- ºfÞÅ-¤Û- 5 M¾-qô-¤VôG-GÛÅ-fh-zÇ+ôÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-¾Å-ºGm-mÛ- M¾-qô-hP-xÛÅ-ÅÞ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚-MãºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤º¤- FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-DP-hz¼-HÛ-ºƒï¾-ºfÞh-GmP-¤Dm-hP- M¾-Dz-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-hP- ¼P-hzP-¼P-z®m-HÛ-GmÅ-zz-ÆâP-Bôz-‚-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-G¾-Gmh-Vï-zºÛ-Gmh-hôm-fh-ÇÀôz-Çeôm-ºzÞ¾-¤Dm-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¸¤-q-mP-zŸÛm-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤º¤-M¾-»ôPÅ-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-±ôGÅ-¤Û¼-ºôÅ-q-¾- ¼P-¾ô- 25 ¾ôP-z-hP- ÁïÅ-»ôm-HÛ-V-mÅ- ¤-¤f¼-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-ŸÛG-mÅ-fôm-qºÛ- „Ëï-VÛ-¾×¼-HÛ-xG-ºEï¼-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP-ºôÅ-zÇkÝ-±ß¾-zŸÛm-hÝ-Gô-OÛG-‚-Mã¼-ºfz-‚ãÅ-ˆÛ-fôG-mÅ-h;º-P¾-Ço-±ôGÅ-ºyh-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-ºƒâG-GŸÝP-GÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-;Ým-z¸P-hzP-ºhÝÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-M¾-Å-fÛ¤-wÞ-mÅ- ¼ô»ï‡¼-Gż-Çtï¾-DP-¾-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- fïPÅ-ºhÛºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-hï-zŸÛm-iP-zhïm-Tm-hP- ¼P-hzP-GÛ-Dô¼-»ÞG- ºôG-bà-½‰ôG-JÀïP-¼ÛGÅ-ÅÞ-Hã¼-¤ïh-q¼-Gô-OÛG-GmP-»ôh-¤ïh-ŸÛz-dôGÅ-GmP-¤Dm-DôPÅ-ÅÞ- M-G¼-hP- Í-¤Û-¼Û-;- ¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ÅôGÅ-mÅ-¾Å-‚ïh-zbP-º‚ô¼-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡོ་རོབ་ཨོསི་ཊརིཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭའི་ཐད་ཤུགས་སྣོན་བསྐྱོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎