ºƒâG-»Þ¾-mP-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-±ôh-z¿e-‚ïh-Mã-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü


2006-09-05
Share

{}ü üºƒâG-GÛ-hzÞÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-uÛ-Ez-ºGm-º²Ûm-iG-ÁôÅ-;Ým-z¸P-hzP-ºhÝÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z¼-¿e¼-mü ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞ-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-hGï-Lm-hP-ü ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-‚ïh-n¤Å-mÅ-Vz-ÆÛh-¤Û-Ço-hP-ü ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-¤Dm-»Ûm-DÞ¾-‚Å-fôG-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾Å-hôm-HÛ-hqï-¤±ôm-¿ezÞ-ŸÛG-JÀôG-z½‰m-HÛ-Pô-zôºÛ-fôG-mÅ-¼Û¤-qÅ-¤Û-¤P-Eôm-»ôPÅ-¾-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-ºV¼-»ôh-q-¤-¸h-hï-zMãh-mÅ-¤Û-¤P-¾-Vz-ÆÛh-ˆÛ-¾¤-¾ÞGÅ-Gż-q-Pô-vôh-hP-ü ºôÅ-zÇkݺÛ-ºIô-ÇePÅ-Gž-qô-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-ÁÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-q-hP-ü VzÅ-TÛG-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-PôÅ-mÅ-ˆP-hïºÛ-fôG-hô-ÇoP-hP-ü ºx¼-Iâ-¤Z¤-ºhïGÅ-‚ïh-qºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü »P-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞPÅ-q-¿e¼-mü ºƒâG-»Þ¾-mP-¤Û-ºzô¼-ºzÞ¤-iâG-»ôh-qºÛ-DôPÅ-mÅ-¤Û-¤P-zŸÛ-ºzÞ¤-®¤-ºôÅ-zÇkÝ-VôG-qºÛ-ºôÅ-VôÅ-¿km-HÛ-»ôh-ºhÝGü ºƒâG-M¾-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-GÛÅ-¾ô-¿SºÛ-GôP-M¾-qôºÛ-ZÛm-¼ï-ZÛm-¼ïºÛ-Ç+Ý-hzP-hP-ü fÞGÅ-ºGm-hï-hG-„Àôm-Vïm-¿Ëm-±ôGÅ-¾-GmP-»ôh-q-hP-ü ÇS-¾ôºÛ-¾ô-¤WâG-mÅ-z¸ÞP-M¾-ÆÅ-zIïÅ-q-ºWÛGÅ-¤ïh-Dï-Gż-n¤-M¾-hzP-xãG-¾-M¾-qôºÛ-Ç+Ý-hzP-GmP-z-ÅôGÅ-zNå¼-zTôÅ-GP-º±¤Å-ÁÛG-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-mÅ-¼Û¤-qÅ-xÛ-¾ô- 2008 ¾ô¼-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-Mã-»Ûm-q-¼ïhü hï-mÛ-ºƒâG-M¾-Dz-ˆÛ-¾ô-MãÅ-mP-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-hPôÅ-ÅÞ-¾ôPÅ-ÅÞ-zïh-uôh-‚ïh-qºÛ-Gô-Ç+zÅ-fôG-¤-hï-VGÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།