ºƒâG-GÛ-¤Û-¤P-¾-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-ÇePÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¢ôP-zl¼-ŸÛG-Gô-OÛG-GmP-ºhÝG


2007.05.28

{}ü üºƒâ¾-»Þ¾-mP-¾ô-XïÅ-¤-h¤PÅ-G®ôºÛ-GŸÝP-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkÝ-Gô-OÛG-fÞz-fzÅ-ÅÞ-D-Å-¤Û-¤P-¾-hPôÅ-ÅÞ-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-ÇePÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¢ôP-zl¼-fïPÅ-GZÛÅ-q-hï-Gô-OÛG-GmP-»ôh-ºhÝG- hï-mÛ-ºƒâG-GÛ-M¾-qô-ºWÛGÅ-¤ïh-ÅïP-Gï-hzP-xãG-¤VôG-GÛÅ- ¼P-GÛ-Ç+Ý-hzP-M¾-ÆÅ-FÛ-q-hGï-ż-n¤-M¾-hzP-xãG-¾-°¾-z-hP-£GÅ- M¾-ÆÅ-mÅ-M¾-qôºÛ-¤±m-º²Ûm-®¤-HÛÅ- GŸÝP-GÛ-º²Ûm-BôP-GÛ-hzP-V-¤P-±ôGÅ-¾-¯ÛÅ-vôh-ˆÛÅ- ºƒâG-»Þ¾-hï-zŸÛm-¼Û¤-qÅ-h¤PÅ-G®ôºÛ-GŸÝP-º²Ûm-HÛ-D-xôGÅ-ÅÞ-Nå¼-MãºÛ-hGôPÅ-zŸïÅ-¾-zÇeàm- ºƒâ¾-»Þ¾-mP-ºV¼-¾ô-h¤PÅ-G®ôºÛ-GŸÝP-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-zÇkÝ-Gô-OÛG-GmP-MãºÛ-Gż-zOGÅ-ÇSôm-¸Ûm-¿e¼- h-¿e-¤P-±ôGÅ-¾-h¤PÅ-G®ôºÛ-zMãh-¼Û¤-HÛ-fôG-ºôÅ-ºwïm-GmP-ÇePÅ-ˆÛ-¤±ôm- G¸z-¢ôP-¼Û¤-q-DG-TÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- D-źÛ-G¸z-¢ôP-hï-mÛ-¤P-±ôGÅ-mÅ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-GZÛÅ-ˆÛ-hz¼-ºôÅ-ºhï¤Å-GmP-Mã-hï-»Ûm-q-hP- hqï¼-m-D-źÛ-G¸z-¢ôP-GÛ-mP-µâm-z¸ô-‚Å-qºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Åï¼-qô-hP-h¤¼-qô-ŸïÅ-q-GZÛÅ-»ôh-qºÛ-ºyôh-mÅ-¼P-¤ôÅ-Vï-źÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-hï¼-ºôÅ-ºwïm-GmP-Mã-hï-»Ûm-q-hP- zTôÅ-¤ºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Åï¼-qô-hï-M¾-Dz-mP-z¸ô-zCæm-ºwï¾-MÅ-G®ô-z¸ÞP-¾-ÁÝGÅ-Çoôm-zBôm-MãºÛ-¿e-z-º²Ûm-HÛ-»ôh-q-hP- ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-h¤¼-qôºÛ-¿e-z-hï-»Þ¾-HÛ-Æô¾-Mãm-¼ÛG-GŸÝP-ÆâP-Bôz-¾-ÁÝGÅ-Çoôm-zBôm-Mã¼-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-±ôh-¾-V-ºWôG-‚Å-»ôh-q-¼ïh- GmÅ-±ß¾-fôm-DÞPÅ-¿e¼-‚Å-m- ¤Û-¤P-ºyôh-h-¿e-M¾-qôÅ-GŸÝP-º²Ûm-BôP-zºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-¾-ºHã¼-z-hGôÅ-q-ŸÛG-G¸ÛGÅ-ˆÛ-¤ïh-q-hP- ¤P-±ôGÅ-ˆÛ-h-¿eºÛ-ºôÅ-zÇkݺÛ-zMãh-¼Û¤-¾-¢ôP-zÇe¼-HÛ-G¸z-¢ôP-hï-GÝP-GÅïP-GÛ-n¤-G»ïP-¿e-zÞ-¾Å-GŸm-h¤ÛGÅ-zž-ºôÅ-zÇkݺÛ-‚-GŸG-¾-ºWâG-GÛ-»ôh-qºÛ-vô-ÇoP-ŸÛG-¤Pôm-HÛ-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མུ་མཐུད་དུ་ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་བཞིའི་ནང་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་དང་བོད་དོན་ཞུ་སྐུལ་གནང་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎